... og fem dan­ske­re er og­så med på li­sten

Fi­re dan­ske mænd og en en­kelt kvin­de er med på For­bes’ - godt nok me­get lan­ge - li­ste over ver­dens ri­ge­ste

BT - - NYHEDER - Kathrine Ros­sau Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

ONS­DAG 4. MARTS 2015

DAN­MARKS RI­GE­STE

Le­ge­tøj, be­klæd­ning og dy­ner er en god for­ret­ning.

I hvert fald når virk­som­he­der­ne bag hed­der Le­go, Best­sel­ler og Jysk.

Mæn­de­ne bag de tre sel­ska­ber er i hvert fald de ri­ge­ste dan­ske­re på For­bes’ li­ste over ver­dens dol­lar­mil­li­ar­dæ­rer. Dem er der fem af i alt i det lil­le kon­ge­ri­ge.

Ri­gest er Le­go- ejer Kjeld Kirk Kri­sti­an­sen med en for­mue på 9,7 mil­li­ar­der dol­lar - 64,5 mil­li­ar­der kro­ner. Det er dog sta­dig en brøk­del af for­mu­en hos li­stens in­ter­na­tio­na­le num­mer et, Mi­cro­soft- stif­ter Bill Ga­tes, der er god for 527 mil­li­ar­der kro­ner.

Den næ­stri­ge­ste dan­sker er Best­sel­ler- ejer Anders Holch Povls­en med 5,5 mil­li­ar­der dol­lar, hvil­ket sva­rer til 36,6 mil­li­ar­der kro­ner, mens tred­je­plad­sen er dy­ne­kon­gen Lars Lar­sen med 3,9 mil­li­ar­der dol­lar - 25,9 mil­li­ar­der kro­ner.

På trods af sin tred­je­plads blandt dan­sker­ne, er Lars Lar­sen imid­ler­tid helt ne­de på en 435.- plads sam­let set.

Med en til­sva­ren­de for­mue lig­ger Co­l­o­p­last- ejer Ni­els Pe­ter Lou­is- Han­sen, mens fem­te­plad­sen - og den ene­ste dan­ske kvin­de på li­sten - er Ec­co- ejer Han­ni Toos­buy Ka­sprzak, som er god for 18 mil­li­ar­der kro­ner.

BEST­SEL­LER - 5,5 MIA. DOL­LAR NUM­MER 271 PÅ LI­STEN

Best­sel­ler har me­re end 3.000 bu­tik­ker for­delt på 38 lan­de. De har tøj­mær­ker som Pie­ces, On­ly, Vero Mo­da, Ja­ck& Jo­nes, Se­lected, Vila og bør­ne­mær­ket Na­me It. Ejer bl. a. an­de­le i Asos, Za­lan­do og Stylepit samt Nem­lig. com. Anders Holch Povls­en har over­ta­get samt­li­ge ak­tier fra sin far, Troels Holch Povls­en

JYSK - 3,9 MIA. DOL­LAR NUM­MER 435 PÅ LI­STEN

Har år ef­ter år få­et sit dy­ne- im­pe­ri­um til at vok­se og bre­de sig langt ud over lan­dets græn­ser, så Lars Lar­sen i dag har skabt 16.000 ar­bejds­plad­ser i ho­ved­sa­ge­ligt Eu­ro­pa. Har og­så med min­dre suc­ces for­søgt sig som rej­se­kon­ge, men kon­cen­tre­rer sig i dag om sen­ge­tøjsva­rer i Jysk og møb­ler i fir­ma­et Bo­lia.

LE­GO - 9,7 MIA. DOL­LAR - NUM­MER 129 PÅ LI­STEN

In­den Kjeld Kirk Kri­sti­an­sen i 1979 blev den tred­je ge­ne­ra­tion til at sid­de i top­pen af den fa­mi­lie­e­je­de virk­som­hed, læ­ste han på Han­dels­sko­len i Aar­hus og på en pre­sti­ge­fyldt MBA- ud­dan­nel­se i Schweiz. Og som 31- årig over­tog han di­rek­tør­po­sten fra sin far. Den be­sad han frem til 2004, hvor han gik af ef­ter at ha­ve præ­sen­te­ret et re­kor­dun­der­skud.

CO­L­O­P­LAST - 3,9 MIA. DOL­LAR NUM­MER 435 PÅ LI­STEN

Co­l­o­p­last har suc­ces med at frem­stil­le in­ti­me hy­giej­ne­pro­duk­ter, som st­o­mipo­ser, ka­te­tre og pla­stre til kro­nisk sår­ple­je. Ni­els Pe­ter Lou­is- Han­sen ejer ho­ved­par­ten af ak­tier­ne, dels via en stor pri­vat ak­tiepost, dels via fa­mi­lie­fon­den Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is- Han­sen Fond og dels via N. P. Lou­is- Han­sen. Co­l­o­p­last blev stif­tet i 1957 af Ni­els Pe­ter Lou­is- Han­sens far, Aa­ge Lou­is- Han­sen.

EC­CO - 2,7 MIA. DOL­LAR NUM­MER 690 PÅ LI­STEN

Hun ar­ve­de Ec­co- im­pe­ri­et ef­ter sin far. Han­ni Ka­sprzak bor i Ha­der­s­lev i Søn­derjyl­land med sin mand, Die­ter, og de­res to børn, An­na og An­dré. Par­ret sid­der tungt på kon­cer­nen. Die­ter Ka­sprzak er ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Ec­co, mens Han­ni Ka­sprzak er for­mand for be­sty­rel­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.