Over­le­ver blo­dig

Skud­kvæ­stet mand kun­ne selv slå alarm til Born­holms Po­li­ti. To

BT - - NYHEDER - Bir­ger A. Andersen baa@ bt. dk ma­ma@ bt. dk

SKUD­DRAB

Maria Christine Mad­sen Stærkt kvæ­stet af skud fra et over­sa­vet jagt­ge­vær kun­ne en 68- årig mand tid­ligt tirs­dag mor­gen selv slå alarm til Born­holms Po­li­ti om et tragisk ja­lou­si­dra­ma i Røn­ne.

Da po­li­ti og am­bu­lan­ce­folk kort eft er nå­e­de frem til det hus i Sme­de­ga­de, hvor skud- op­gø­ret hav­de fun­det sted, vid­ne­de to dø­de menneskekroppe sam­men med den blø­de­n­de, 68- åri­ge an­mel­der om sa­gens al­vor.

De to dræb­te – en kvin­de og en mand – var ved re­dak­tio­nens slut­ning sent i aft es end­nu ik­ke iden­ti­fi - ce­ret med sik­ker­hed, men iføl­ge BTs kil­der har po­li­ti­et en te­o­ri om, at der er ta­le om ejen­dom­mens kvin­de­li­ge be­bo­er og hen­des fra­skil­te mand.

» Det er i hvert fald ind­til vi­de­re vo­res te­o­ri, at mo­ti­vet til sky­de­ri­et skal fi ndes i ja­lou­si. Men fo­re­lø­big af­ven­ter vi, at kri­mi­nal­tek­ni­ker­ne skal bli­ve fær­di­ge med de­res un­der­sø­gel­ser af ger­nings­ste­det, og der­eft er skal vi ha­ve en­de­ligt iden­ti­fi - ce­ret de to dø­de per­so­ner ved hjælp af gen­ken­del­se fra på­rø­ren­de, « lød det i går eft er­mid­dag fra eft er­forsk­nings­le­de­ren i sa­gen vi­cepo­li­ti­in­spek­tør Pe­ter Jør­gen­sen fra Born­holms Po­li­ti.

Flø­jet til Rigs­ho­spi­ta­let

Eft er stærkt blø­de­n­de at ha­ve slå­et alarm om sky­de­ri­et klok­ke 04.41 blev det 68- åri­ge sku­doff er i før­ste om­gang be­hand­let for sin sk­ud­læ­sion på sy­ge­hu­set i Røn­ne. Over mid­dag var hans til­stand dog ble­vet så sta­bil, at han i he­li­kop­ter blev over­ført til vi­de­re be­hand­ling på Rigs­ho­spi­ta­let i Kø­ben­havn.

Det har end­nu ik­ke væ­ret mu­ligt for po­li­ti­et at afh øre ham, og iføl­ge eft er­for­sker­ne fra Born­holms Po­li­ti reg­ner man først med at kun­ne få ham til at for­tæl­le de­tal­jer om sky­de­ri­et tors­dag.

Han me­nes ik­ke at væ­re gerningsmanden til sky­de­ri­et, men sna­re­re off er for den for­ment­lig nu dø­de ger­nings­mands ja­lou­si.

Skilt for 10 år si­den

I hu­set i Sme­de­ga­de, hvor sky­de­ri­et fandt sted, bor der en nu pen­sio­ne­ret kvin­de, som na­bo­er­ne fryg­ter kan væ­re det kvin­de­li­ge dødsoff er i ja­lou­si­dra­ma­et.

» Hun blev skilt for en halv snes år si­den, og hen­des eks­mand er ef­ter­føl­gen­de ble­vet ret al­ko­ho­li­se­ret. Han var me­get ja­loux an­lagt, og jeg kan godt ha­ve min frygt for, at han kan væ­re in­vol­ve­ret i sky­de­ri­et, « for­tal­te en af den kvin­de­li­ge be­bo­ers ven­ner i går til BT.

Al­vor­li­ge drabs­sa­ger er ik­ke hver­dagskost på ’ Solskin­sø­en’ i Øster­sø­en, og der­for måt­te der i ti­mer­ne ef­ter skud­dra­ma­et ven­tes på til­kald­te kri­mi­nal­tek­ni­ke­re, rets­me­di­ci­ner og sær­ligt træ­ne­de po­li­ti­hunde fra Sjæl­land, mens lo­ka­le po­li­ti­folk gik i gang med mi­nu­tiø­se afh ørin­ger af be­bo­er­ne i nær­he­den af ger­nings­ste­det.

Søn brød sam­men

På et tids­punkt duk­ke­de og­så den voks­ne søn til den dræb­te kvin­de op ved ger­nings­ste­det. Søn­der­knust af sorg og fortviv­lel­se over sin mors plud­se­li­ge død faldt han nær­mest sam­men i gråd i ar­me­ne på na­bo­er på ste­det, in­den en gen­bo hjalp med at kø­re ham hjem.

An­dre na­bo­er kun­ne i går for­tæl­le, at de blev væk­ket af de dræ­ben­de skud, men i før­ste om­gang ik­ke reg­ne­de med, at de plud­se­li­ge smæld hav­de en så al­vor­lig år­sag:

» Jeg bor syv- ot­te me­ter fra ger­nings­ste­det, og jeg våg­ne­de fak­tisk i nat, da jeg hør­te to smæld li­ge eft er hin­an­den. Det var nok lidt før klok­ken 05, men jeg kik­ke­de ik­ke på uret. Jeg tro­e­de i før­ste om­gang, at det var en dør, der smæk­ke­de, men det var un­der­ligt, at smæl­de­ne kom li­ge eft er hin­an­den, « si­ger na­bo­en til BT.

» Jeg tænk­te dog umid­del­bart ik­ke me­re over det, da jeg som sagt ba­re

ONS­DAG 4. MARTS 2015 tro­e­de, at det var en dør, der smæk­ke­de me­get hårdt. Der­for lag­de jeg mig ba­re til at sove igen, og først da jeg våg­ne­de her til mor­gen og så blå blink li­ge uden for vin­du­et, fi k jeg en mi­stan­ke om, at der var no­get helt galt. «

» Der holdt bå­de po­li­ti, am­bu­lan­cer og læ­ge­bil, og så vid­ste jeg godt, at det var al­vor­ligt. Kort eft er bar de en per­son ud på en bå­re og spær­re­de ga­den af, « til­fø­jer na­bo­en.

Han kend­te den kvin­de­li­ge be­bo­er på ger­nings­ste­det, og er me­get ry­stet over at hø­re, at to per­so­ner er dø­de og en tred­je sår­et af skud.

» Det er dybt sur­re­a­li­stisk, at det kan ske så tæt på, hvor man bor. Det er me­get uvir­ke­ligt at tæn­ke på, at to men­ne­sker er ble­vet plaff et ned li­ge her. Der er nog­le men­ne­sker, man al­drig fo­re­stil­ler sig, at så­dan no­get sker for, og hun var en af dem, for­di hun var så sød, ven­lig og smi­len­de. Når man mød­te hen­de, slud­re­de vi al­tid lidt. Hun var en fan­ta­stisk sød da­me, « for­tæl­ler na­bo­en, der er så ry­stet, da BT mø­der ham i Røn­ne, at hans læ­ber bæv­rer og øj­ne­ne er fug­ti­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.