’ Hun hav­de få­et et god her­re­ven’

BT - - NYHEDER - Maria Christine Mad­sen ma­ma@ bt. dk Bir­ger A. Andersen

JA­LOU­SI­DRA­MA

baa@ bt. dk

Hø­je smæld, der gen­lød i ga­den i de tid­li­ge mor­gen­ti­mer i går, varsko­e­de na­bo­er­ne til det lil­le, rå­hvi­de hus i Røn­ne om, at der var no­get helt galt.

Men in­gen af dem hav­de fo­re­stil­let sig, hvad smæl­de­ne var et var­sel om. Nu har de mi­stet en afh oldt na­bo, som for ny­lig hav­de få­et sig ’ en god her­re­ven’.

10 år. Så læn­ge var 75- åri­ge Gun­ni Han­sen na­bo til den pen­sio­ne­re­de kvin­de, der i går mor­ges blev skudt og dræbt i sit hjem i Røn­ne på Born­holm. År­sa­gen er end­nu ukendt. Men ja­lou­si er iføl­ge po­li­ti­et et mu­ligt mo­tiv.

Der var sket en for­an­dring

Nu sid­der Gun­ni Han­sen til­ba­ge med en mær­ke­lig for­nem­mel­se i ma­ven, for­di han ik­ke læn­ge­re kan ha­ve en af si­ne dag­li­ge sam­ta­ler med kvin­den, der var midt i 60er­ne, om stort og småt.

No­get af det sid­ste, de to nå­e­de at ta­le om, var den for­an­dring, der for ny­lig var sket med kvin­den, der eft er sin skils­mis­se for om­kring 10 år si­den fl yt­te­de ind i hu­set ved si­den af Gun­ni Han­sen. Hun var ble­vet gla­de­re. Og det kun­ne Gun­ni Han­sen ik­ke und­gå at læg­ge mær­ke til.

» Når man er så tæt og har væ­ret det i man­ge år, så mær­ker man, når der sker for­an­drin­ger. Og jeg hav­de på for­nem­mel­sen, at der var sket no­get. Da jeg spurg­te hen­de om det, sag­de hun i før­ste om­gang: ’ Hvad ra­ger det dig’, men jeg kun­ne mær­ke på hen­de, at der var et el­ler an­det, hun al­li­ge­vel ger­ne vil­le for­tæl­le, « si­ger Gun­ni Han­sen og fort­sæt­ter:

» Så jeg spurg­te hen­de igen. Og det vi­ste sig, at hun hav­de fun­det sig en god her­re­ven om­kring jul. «

Det nye her­re­be­kendt­skab var iføl­ge Gun­ni Han­sen, der kend­te lidt til ham al­le­re­de in­den, og­så ale­ne ef­ter at væ­re ble­vet en­ke­mand.

» Hun var en ual­min­de­ligt sød og fl ink da­me. Jeg var me­get glad ved hen­de som na­bo. Hun gik og snak­ke­de om, at hun ger­ne vil­le fl yt­te i et stør­re hus, for­di hun tit hav­de si­ne bør­ne­børn på be­søg. De sov oft e hos hen­de. Men jeg sag­de til hen­de, at hun ik­ke måt­te fl yt­te, for jeg vil­le ik­ke ha­ve an­dre na­bo­er end hen­de, « si­ger Gun­ni Han­sen med et lil­le smil, mens han kig­ger ud mod vej­en, hvor po­li­tiets af­spær­rin­ger skæ­rer li­ge for­bi hans ho­ved­dør.

For­modet ger­nings­mand død

Det var i skri­ven­de stund i går end­nu uvist, om her­re­ven­nen var en af de to mænd, der og­så blev skudt i lej­lig­he­den. Den ene af mæn­de­ne over­le­ve­de. Den an­den me­nes at væ­re gerningsmanden, der eft er at ha­ve skudt de to an­dre, vend­te jagt­ge­væ­ret mod sig selv.

Gun­ni Han­sen våg­ne­de me­get tid­ligt tirs­dag mor­gen. År­sa­gen var nog­le skar­pe smæld fra na­bo­ens hus. Kort ef­ter blev ga­den op­lyst af blå blink, og red­der­ne bar en bå­re ud til den ven­ten­de am­bu­lan­ce. Fo­to: Mor­ten Brand­borg

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.