Norwe­gi­an af­ly­ser al­le in­den­rigs­fly

En stor pi­lot­strej­ke af­ly­ser al­le in­den­rigs­flyv­nin­ger i Dan­mark, Nor­ge og Sve­ri­ge i dag

BT - - NYHEDER -

STREJ­KE

Fle­re end 35.000 skan­di­na­vi­ske rej­sen­de bli­ver i dag be­rørt af strej­ke i lav­pris­sel­ska­bet Norwe­gi­an.

Sel­ska­bet har nem­lig be­slut­tet at af­ly­se samt­li­ge in­den­rigs­flyv­nin­ger i Nor­ge, Dan­mark og Sve­ri­ge samt al­le af­gan­ge mel­lem de tre lan­des ho­ved­stæ­der. Det for­tæl­ler Norwe­gi­ans pres­se­me­d­ar­bej­der, Da­ni­el Kir­chhoff, til Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau.

» Der er desvær­re sket det, at vi ik­ke er ble­vet eni­ge med fag­for­e­nin­gen Pa­rat ( de nor­ske pi­lo­ters fag­for­e­ning), trods gen­tag­ne for­søg. Det gør, at vi i mor­gen ( i dag, red.) må af­ly­se en hel del af­gan­ge. Det er dybt be­kla­ge­ligt for al­le de pas­sa­ge­rer, der bli­ver be­rørt, og det er me­get be­kla­ge­ligt for sel­ska­bet og for de re­ste­ren­de an­sat­te, « si­ger han.

Norwe­gi­ans lang­di­stan­ce­flyv­nin­ger skul­le ik­ke bli­ve be­rørt - det gæl­der fly til og fra Stor­bri­tan­ni­en, Spa­ni­en, Fin­land, USA og Thailand.

» Er man som pas­sa­ger be­rørt af den her strej­ke, vil man, hvis man har re­gi­stre­ret sit mo­bilnum­mer hos os, få di­rek­te be­sked. El­lers an­be­fa­ler vi, at kun­der hol­der øje med vo­res hjem­mesi­de, hvor vi op­da­te­rer om­kring si­tu­a­tio­nen på hver en­kelt ru­te, og her kan man og­så fin­de in­for­ma­tion om si­ne ret­tig­he­der, « si­ger Da­ni­el Kir­chhoff.

Norwe­gi­ans kun­de­ser­vi­ce vil des­u­den for­sø­ge at hjæl­pe pas­sa­ge­rer med spørgs­mål. Der er for­skel- li­ge mu­lig­he­der, hvis ens fly er af­lyst, blandt an­det kan man få pen­ge­ne til­ba­ge.

Ue­nig­hed om overenskomst

650 pi­lo­ter har vars­let, at de vil gå i strej­ke fra mor­genstun­den i dag og de slut­ter sig der­med til de 70 kol­le­ga­er, som al­le­re­de gik i strej­ke lør­dag mor­gen.

Kon­flik­ten er op­stå­et, da Norwe­gi­an og pi­lo­ter­ne ik­ke kan nå til enig­hed om en ny overenskomstaf­ta­le. Par­ter­ne har for­hand­let i over tre må­ne­der, men nat­ten til lør­dag brød for­hand­lin­ger­ne sam­men.

BNB Fly ma­gen til det­te kom­mer ik­ke til at kred­se i luftrum­met over Skan­di­navi­en i dag. Ar­kiv­fo­to: Bri­an Berg­mann

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.