’ Ghi­ta er smuk’

Vig­go Mor­ten­sen og Ghi­ta Nør­by mød­tes igen i Mey­er­heims tal­ks­how

BT - - NYHEDER - Julie Kragh jukr@ bt. dk Julie Krag

STJER­NE­MØ­DE

Ghi­ta Nør­by og Vig­go Mor­ten­sen er dansk films nye ’ po­wer coup­le’.

Lør­dag af­ten over­rak­te Ghi­ta Nør­by Vig­go Mor­ten­sen en Æres­bo­dil til Bo­dil- pris­ud­de­lin­gen i Bre­men Te­a­tret i Kø­ben­havn. I går var det Mor­ten­sens tur til at over­ra­ske den 80- åri­ge di­va, der var gæst i ’ Tal­ks­howet Mey­er­heim’. Pro­gram­met bli­ver sendt i af­ten.

De to stjer­ner er ble­vet næ­re ven­ner ef­ter at ha­ve spil­let sam­men i fil­men ’ Jauja’, som blev ind­spil­let i Sy­da­me­ri­ka, ef­ter Mor­ten­sen hav­de sik­ret sig, at Ghi­ta Nør­by kom på rol­le­li­sten.

Og hvor­dan hav­de det mon set ud, hvis de to hav­de væ­ret tæt­te­re på hin­an­den i al­der?

» Jeg sy­nes, hun er smuk, det har ik­ke no­get med al­der at gø­re, « ly­der det hø­fli­ge svar fra uden­lands­dan­ske­ren, der glæ­der sig til at se me­re til sin nye ve­nin­de i maj, hvor de to har plan­lagt en rund­t­ur i Dan­mark til for­skel­li­ge min­dre bi­o­gra­fer for at prom­ove­re de­res fæl­les film.

Vig­go Mor­ten­sen har væ­ret i Dan­mark om­kring en uge, men selv­om sku­e­spil­le­ren er født til dansk/ ame- ri­kan­ske for­æl­dre, kan det dan­ske sprog godt væ­re en ud­for­dring for Mor­ten­sen, der har til­bragt det me­ste af sit liv i USA og Ar­gen­ti­na.

Nervøs su­per­star

» Jeg var fak­tisk nervøs, den før­ste dag jeg kom. Det var den dag, jeg skul­le til Bo­dil- fe­sten. Jeg bor i Spa­ni­en og USA, så jeg ta­ler kun dansk med min far en gang imel­lem. Men det er kun, når an­dre ik­ke skal for­stå, hvad vi si­ger, « for­tæl­ler sku­e­spil­le­ren.

Det gik dog helt fint med at ta­le dansk i tal­ks­howet, hvor Mor­ten­sen mød­te op med bå­de champag­ne og en kæm­pe po­se slik til Ghi­ta, der var helt ufor­be­redt på at se sin nye ven igen.

For ti­den gør Vig­go Mor­ten­sen re­k­la­me for bå­de ’ Jauja’ og den fran­ske film ’ Loin des hommes’, men for­sø­ger el­lers at prø­ve kræf­ter med an­dre ting end film.

» For en uge si­den fo­re­tog jeg en dig­top­læs­ning, og til maj skal jeg la­ve no­get i sam­me stil i Bar­ce­lo­na. Jeg prø­ver at gø­re an­dre ting nu. Jeg har ik­ke en ny film på vej – kun dem, der er fær­di­ge. Jeg vil skri­ve lidt og hol­de oplæs­nin­ger, som jeg gjor­de for man­ge år si­den. Jeg kan godt li­de den di­rek­te kon­takt med folk. «

ÆG­TE­SKA­BER

jukr@ bt. dk Den 80- åri­ge Ghi­ta Nør­by og hen­des fjer­de æg­te­mand, kom­po­ni­sten Svenn Skip­per, gik fra hin­an­den i 2011. » Jeg er skilt, og det er jeg væl­dig glad for. Nu har jeg prø­vet æg­te­ska­bet fi­re gan­ge, og det går ik­ke, « for­tal­te hun med et grin i ’ Tal­ks­howet Mey­er­heim’, der bli­ver sendt i af­ten.

Men de sid­ste år har kær­lig­he­den igen blom­stret mel­lem den dan­ske film­di­va og hen­des 12 år yn­gre eks­mand. No­get tid ef­ter brud­det in­vi­te­re­de Skip­per nem­lig sin for­hen­væ­ren­de hu­stru på en bid mad, si­den tog de end­nu én, og til sidst tog de sam­men på we­e­kend til Sve­ri­ge. Nu ses de of­te, men har in­gen pla­ner om at få rin­ge på fin­gre­ne igen – el­ler for den sags skyld flyt­te sam­men.

In­gen in­stru­men­ter i hu­set

» Vi fandt ud af, at vi holdt af hin­an­den på en me­get fri må­de nu. Vi er me­get sam­men, men har et frirum og hvert vo­res hus, « for­kla­re­de hun til Mi­cha­el Mey­er­heim.

Det be­ty­der og­så, at Ghi­ta Nør­by har fred og ro i sit hjem – præ­cis som hun øn­sker det.

» I mit hus er der in­gen in­stru­men­ter. Så hvis han vil øve sig på sit fly­gel, må han ta­ge op til sit hus, « lød det fra sku­e­spil­le­ren.

Vig­ti­ge ven­ner

Den me­get mo­der­ne le­ve­vis er dog ik­ke nød­ven­dig­vis no­get, Ghi­ta Nør­by vil an­be­fa­le an­dre, men det fun­ge­rer godt for hen­de.

» Æg­te­mænd kan man godt skif­te ud, men ven­ner er vig­ti­ge, « jo­ke­de hun i pro­gram­met, hvor hun blandt an­det fik be­søg af si­ne man­ge­åri­ge ven­ner sku­e­spil­le­ren Pre­ben Kristensen og ma­keup- ar­ti­sten Den­nis Knudsen.

’ Tal­ks­howet Mey­er­heim’ med Ghi­ta Nør­by som gæst kan ses i af­ten klok­ken 20.55 på TV 2 Char­lie.

Hol­lywood- dan­ske­ren Vig­go Mor­ten­sen over­ra­ske­de Ghi­ta Nør­by med bl. a. champag­ne, da han – uden Ghi­ta vid­ste det – mød­te op i Mey­er­heims tal­ks­how. ’ Tal­ks­howet Mey­er­heim’ vi­ses i af­ten på TV 2 Char­lie. Fo­to: Jens Nør­gaard Lar­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.