Thor­ning be­sø­ger dan­ske jæ­ger­sol­da­ter på IS- mis­sion

BT - - NYHEDER - BNB

Stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ning- Sch­midt ( S) be­søg­te i går cir­ka 90 dan­ske sol­da­ter, der er ud­sendt til ko­a­li­tions­ba­sen i Kuwait.

Her­fra går dan­ske F- 16- fly dag­ligt på vin­ger­ne for at bom­be el­ler over­vå­ge ter­r­or­grup­pen Is­la­misk Stat i Irak.

De dan­ske kamp­fly har si­den ok­to­ber 2014 væ­ret en del af den ame­ri­kans­k­le­de­de ko­a­li­tion, der be­kæm­per IS.

Stats­mi­ni­ste­rens kor­te be­søg har væ­ret hem­me­lig­holdt ind­til i går ef­ter­mid­dag som en sik­ker­heds­for­an­stalt­ning, og i sin tak­ket­a­le til sol­da­ter­ne sag­de Thor­ning blandt an­det:

’ I gør det godt’

» I har en mis­sion, I skal lø­se. Og I gør det i fæl­les­skab. Det har jeg set med eg­ne øj­ne. Jeg har få­et be­kræf­tet, at det dan­ske bi­drag er med til at gø­re en for­skel i kam­pen mod ISIL ( an­den be­teg­nel­se for Is­la­misk Stat, red.). Og det vil jeg for­tæl­le om der­hjem­me. «

Si­den den før­ste mis­sion 16. ok­to­ber 2014 har det dan­ske bi­drag i alt flø­jet 219 mis­sio­ner og an­vendt 168 bom­ber.

Der blev og­så tid til en en­kelt sel­fie, da Hel­le Thor

ning var på be­søg i Kuwait.

Fo­to: For­sva­ret

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.