BO­LIGS­ALG I KÆ

Den la­ve ren­te fik bo­ligs­al­get til at eks­plo­de­re i fe­bru­ar, ly­der det op­ti­mi­stisk fra ejen­doms­mæg­ler­ne, der la­der champag­ne­prop­per­ne sprin­ge

BT - - NYHEDER - Mads Kor­sa­ger Nielsen mkn@ bt. dk

MURSTENSFEST

Bo­ligs­al­get bul­drer af sted. Helt ex­cep­tio­nelt. En for­ry­gen­de må­ned. Det ’ går amok’. Lan­dets stør­ste ejen­doms­mæg­le­re står i kø for at over­by­de hin­an­den ef­ter en må­ned, hvor bo­ligs­al­get ef­ter si­gen­de slog al­le re­kor­der.

Salgstal­le­ne for fe­bru­ar er net­op ble­vet lagt sam­men. Al­le de lands­dæk­ken­de ejen­doms­mæg­le­re har op­le­vet en stig­ning, der i over­ført be­tyd­ning har få­et champag­ne­prop­per­ne til at sprin­ge.

» Kort sagt bul­drer bo­ligs­al­get af sted over he­le lan­det. Vo­res mæg­le­re pi­sker rundt for at nå det he­le. Vo­res salgs­kur­ver pe­ger stejlt opad. I fe­bru­ar solg­te vi 31 pro­cent fle­re bo­li­ger i for­hold til sam­me må­ned sid­ste år. Bo­lig­mar­ke­det er tæt på at ha­ve vri­stet sig fri af kri­sen, « si­ger Kim Pauli, pres­se­chef i Ny­bo­lig.

To pct. i fast ren­te

Han for­tæl­ler, at der for al­vor ske­te no­get blandt kø­ber­ne, da re­al­kre­di­tin­sti­tut­ter­ne i be­gyn­del­sen af året sæn­ke­de ren­ten på bo­lig­lån til to pro­cent i fast ren­te.

Et rent eni­veau s o m a l l e øko­nom i s k e eks­per­ter har ud­råbt til ’ hi­sto­risk lavt’.

» Det er for­ment­lig et godt tids­punkt at slå til, hvis man i for­vej­en går i køb­stan­ker, « si­ger lek­tor Mor­ten Skak fra In­sti­tut for Virk­som­heds­le­del­se og Øko­no­mi, Syd­dansk Uni­ver­si­tet i Oden­se.

En af for­kla­rin­ger­ne på den la­ve ren­te skal fin­des hos Na­tio­nal­ban­ken. Bag de grå mu­re for­sva­rer eks­per­ter­ne den dan­ske kro­ne mod spe­ku­la­tion fra ud­lan­det. Et af våb­ne­ne i den kamp er at sæn­ke ren­te­ni­veau­et. Det for­plan­ter sig til bo­li­gren­ten og gi­ver bre­de smil hos dem, der skal lå­ne pen­ge til et sted at bo, for­di de kan lå­ne fle­re pen­ge for en min­dre må­ned­lig ud­gift.

» At ren­ten var ex­cep­tio­nelt lav blev for­talt så højt, så det n å e d e ud i al­le kro­ge af l a n - d e t .

D e t har n o k gi­vet en ek­stra ef­fekt, men grun­den til stig­nin­gen er den la­ve ren­te. Folk har må­ske op­fat­tet det så­dan, at de bør skyn­de sig at hand­le, in­den ren­ten sti­ger igen, « si­ger lek­tor Mor­ten Skak.

Hos Dan­bo­lig vi­ste mæg­ler­ne 30 pro­cent fle­re bo­li­ger frem i fe­bru­ar, end man hav­de reg­net med.

» Det er nu, man skal på ba­nen, hvis man vil sæl­ge. Der er in­gen tvivl om, at der sær­ligt i by­er­ne er et godt mar­ked. Vi har tæ­ret på lag­re­ne i en læn­ge­re pe­ri­o­de. Nu kan vi rent fak­tisk sæl­ge ej­en- dom­me­ne til for­nuf­ti­ge pri­ser, « si­ger ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Per Bie.

Re­kord­må­ned

Hos EDC blev fe­bru­ar en re­kord­må­ned, hvor der ik­ke er solgt så man­ge bo­li­ger på en må­ned si­den ju­ni 2008. Sam­men­lig­net med sam­me tids­rum sid­ste år steg sal­get med 39 pro­cent.

Det b e m æ r - kel­ses­vær­di­ge er, ly­der det enstem­migt fra de sto­re mæg­ler­kæ­der, at salgs­fe­be­ren og­så har ramt uden for de sto­re by­er som Aar­hus og Kø­ben­havn.

» Sal­get er for­bed­ret i al­le re­gio­ner. Og­så der, hvor det før var svært. Der er ik­ke en ene­ste re­gion, der op­le­ver ned­gang, « si­ger re­la­tions­chef Mads Ellegaard fra mæg­ler­gi­gan­ten Ho­me, der kal­der fe­bru­ar må­ned for ’ ex­cep­tio­nel’.

» Det mest in­ter­es­san­te er, at det ik­ke læn­ge­re er Kø­ben­havn, der fe­ster, men sprin­get er i he­le lan­det. Vi har re­gio­ner, hvor sal­get er ste­get med helt op til 40 pro­cent. Det kom­mer he­le lan­det til go­de, « si­ger Pre­ben An­ge­lo, di­rek­tør for Re­al­kre­dit­mæg­ler­ne.

Fo­to: Iris

Men slå koldt vand i blo­det. Tag in­gen for­ha­ste­de be­slut­nin­ger el­ler gør pa­nikind­køb på grund af ren­ten - den vil ik­ke sti­ge kraf­tigt det næ­ste halvan­det år, for­di den er låst til ECB ( Den Eu­ro­pæ­i­ske Cen­tral­bank). Vær sær­ligt op­mærk­som i ker­nen af de sto­re by­er. Den la­ve ren­te kan med­vir­ke til, at salgs­pri­sen bli­ver budt op i til­lid til, at de la­ve lå­neom­kost­nin­ger fort­sæt­ter. In­gen ved, hvor­dan ren­ten ser ud om 18 må­ne­der. Spænd ik­ke din øko­no­mi til bri­ste­punk­tet, for­di du nu kan lå­ne til en stor bo­lig. Det kan væ­re pro­ble­ma­tisk at ba­se­re sin øko­no­mi på, at ren­ten for­bli­ver lav i al evig­hed.

ONS­DAG 4. MARTS 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.