VEN­TER PÅ OF­FI­CI­EL­LE TAL

BT - - NYHEDER -

Ejen­doms­mæg­ler­ne har for­ry­gen­de travlt for ti­den.

Fo­to: Mat­hi­as Løv­gre­en

RO­LIG- SALG

Al­le tal i pro­cent

Mæg­ler­ne si­ger det sam­me hvert år. End­nu er der in­tet i de of­fi­ci­el­le tal, der for­tæl­ler, at bo­lig­fe­stens bas bra­ger ud over lan­det.

Så­dan ly­der mel­din­gen fra en eks­pert, der kal­der det lands­dæk­ken­de mar­ked for en- fa­mi­lies­hu­se ’ helt dødt’.

Bag­grun­den er de of­fi­ci­el­le salgstal fra Dan­marks Sta­ti­stik, der om­fat­ter til og med novem­ber sid­ste år.

» Mæg­ler­ne har sagt det sam­me man­ge gan­ge før. Det er som re­gel for­års­sal­get, de prø­ver at ta­le op på den­ne tid. Vi kan end­nu ik­ke se, at der sker no­get som helst i de of­fi­ci­el­le sta­ti­stik­ker, « si­ger Curt Li­lie­gre­en, se­kre­ta­ri­ats­chef hos Bo­li­gø­ko­no­misk Vi­den­cen­ter, der er en en­hed un­der Re­al­da­nia, der har til for­mål at ’ kva­li­fi­ce­re den bo­li­gø­ko­no­mi­ske de­bat’.

» Det er mu­ligt, at der har væ­ret nog­le hand­ler i fe­bru­ar, for ren­ten har gan­ske rig­tigt væ­ret ex­cep­tio­nelt lav. Sjæl­dent har vi set så me­get me­di­eom­ta­le af dansk re­al­kre­dit som si­den års­skif­tet, og det kan godt ha­ve ud­løst nog­le hand­ler. Jeg vil ik­ke af­vi­se det, men kan hel­ler ik­ke vi­de det, « si­ger Curt Li­lie­gre­en, der af­ven­ter de of­fi­ci­el­le salgstal.

Han for­kla­rer, at hvis bo­ligs­al­get blæ­ste op i fe­bru­ar, kan det sag­tens med­fø­re vindstil­le se­ne­re.

Skvulp el­ler ten­dens

» Vi ved end­nu ik­ke, om der er ta­le om et skvulp el­ler en re­el ten­dens. Er der ta­le om kø­be­re, der har frem­ryk­ket en be­slut­ning på grund af den la­ve ren­te, så vil kur­ven fal­de igen se­ne­re. «

Iføl­ge se­kre­ta­ri­ats­che­fen er mar­ke­det på vej op i Aar­hus, Kø­ben­havn samt en- fa­mi­lies­hu­se i de næ­re om­egnskom­mu­ner tæt ved ho­ved­sta­den. De of­fi­ci­el­le tal af­slø­rer, at kri­sen sta­dig har bidt sig fast, hvis man be­væ­ger sig et godt styk­ke uden for de om­rå­der. mkn

solg­te bo­li­ger er ste­get eks­plo­sivt fra fe­bru­ar 2014 til fe­bru­ar 2015 i det me­ste af lan­det, vi­ser tal fra Ny­bo­lig. Når Kø­ben­havn skil­ler sig ud med en me­get lil­le frem­gang, er det, for­di den frem­gang i bo­ligs­al­get, re­sten af lan­det nu op­le­ver, al­le­re­de har fun­det sted i Kø­ben­havn. 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.