PO­LI­TI­ET FORFØ SE­KUN­DER

Rap­port fra det ame­ri­kan­ske justits­mi­ni­ste­ri­um an­kla­ger po­li­ti­et i Fer­gu­son for ra­ce­diskri­mi­na­tion, skri­ver The New York Ti­mes

BT - - NYHEDER - Ras­mus Walt­her Jensen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

USA

Po­li­ti­et i den ame­ri­kan­ske by Fer­gu­son diskri­mi­ne­rer de af­ro­a­me­ri­kan­ske bor­ge­re. Det er kon­klu­sio­nen i en rap­port fra det ame­ri­kan­ske justits­mi­ni­ste­ri­um, som avi­sen The New York Ti­mes har få­et ind­sigt i.

Fle­re kil­der har af­slø­ret op­lys­nin­ger om rap­por­ten over for avi­sen, få da­ge før den bli­ver off ent­lig­gjort.

Net­op by­en Fer­gu­son, som lig­ger i del­sta­ten Mis­souri, til­trak sig op­mærk­som­hed i au­gust sid­ste år, da en hvid po­li­ti­be­tjent skød og dræb­te den ube­væb­ne­de, sor­te te­e­na­ger Mi­cha­el Brown.

Det fi k justits­mi­ni­ste­ri­et til at ku­le­gra­ve Fer­gu­son- po­li­tiets ar­bej­de, og iføl­ge The New York Ti­mes’ op­lys­nin­ger er po­li­ti­et gå­et må­l­ret­tet eft er at an­hol­de og ud­ste­de bø­der til af­ro­a­me­ri­kan­ske bor­ge­re.

Statsad­vo­ka­ten i Mis­souri op­ly- ser, at un­der­sø­gel­sen blandt an­det har vist, at 86 pro­cent af al­le de per­so­ner, der blev stop­pet i de­res bil i 2013, var sor­te, men at Fer­gu­sons sor­te kun ud­gør 63 pro­cent af by­ens sam­le­de be­folk­ning.

Des­u­den fi k sor­te i dob­belt så man­ge til­fæl­de gen­nem­søgt de­res bi­ler, selv­om sta­ti­stik­ker over gen­nem­søg­ning af hvi­de bor­ge­res bi­ler vi­ser, at de oft ere kø­rer rundt med smug­ler­gods.

Rap­por­ten for­ven­tes at bli­ve of­fent­lig­gjort i lø­bet af den­ne uge, og iføl­ge The New York Ti­mes får den sto­re kon­se­kven­ser for po­li­ti­et i Fer­gu­son.

Kil­der for­tæl­ler til avi­sen, at fl ere af de in­vol­ve­re­de per­so­ner i sa­gen er tvun­get til at ind­gå et for­lig med justits­mi­ni­ste­ri­et, hvis ik­ke de vil rets­for­føl­ges for brud på men­ne­ske­ret­tig­he­der­ne.

De­mon­stran­ter trod­ser ud­gangs­for­bud­det i Fer­gu­son ef­ter po­li­tiets ned­skyd­ning af 18- åri­ge Mi­cha­el Brown i

au­gust 2014. Ar­kiv­fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.