’ Frank er fak­tisk et men­ne­ske’

Ke­vin Spa­cey, man­den bag strea­m­ing- suc­ce­sen ’ Hou­se of Cards’, me­ner ik­ke, at Frank Un­derwood er ble­vet blød­sø­den

BT - - NYHEDER - Jan Erik­sen jae@ bt. dk

TV- SE­RIE

Selv­om ’ Hou­se of Cards’ kun kan ses på et for­holds­vis lil­le strea­m­ing- site som Net­flix, er det en af ver­dens mest om­tal­te tv­se­ri­er.

Så når den ny­e­ste sæ­son har pre­mi­e­re, er det en me­di­e­be­gi­ven­hed på linje med en Hol­lywood- pre­mi­e­re. Sku­e­spil­le­ren Ke­vin Spa­cey - man­den bag se­ri­ens ho­ved­per­son Frank Un- derwood - har net­op be­søgt London for at mø­de pres­sen.

I tred­je sæ­son har po­wer­par­ret Frank og Clai­re Un­derwood ( spil­let af Ro­bin Wright) kæm­pet sig frem til Det Hvi­de Hus og job­bet som præ­si­dent.

Frank må nu ind­se, at det ik­ke er nok at ha­ve mag­ten over Washington, hvis han skal sid­de end­nu fi­re år - han er og­så nødt til at ha­ve fol­kets kær­lig­hed.

» Det er nu, at Frank skal fin­de ud af, hvil­ken slags præ­si­dent han vil væ­re. Frank og Clai­re har i to sæ­so­ner de­mon­stre­ret, hvor bril­lant de kan ope­re­re i hem­me­lig­hed. Men hvor­dan skal de kla­re sig, når de be­fin­der sig midt i et spot­light, som al­drig no­gen­sin­de for­svin­der? Det er det­te for­hold, der gør, at vi gi­der un­der­sø­ge, hvad der skal ske med dem, og der­for er jeg slet ik­ke enig i, at se­ri­en bør slut­te nu, hvor Frank har nå­et sit kon­kre­te mål, « si­ger Ke­vin Spa­cey til b. dk.

Kri­tik for at væ­re blød

Man­ge af de man­ge tu­sin­der af fans, der al­le­re­de nu har slugt den tred­je sæ­son for­an pc, tab­let el­ler tv- skærm, me­ner, at Frank Un­derwood er

ONS­DAG 4. MARTS 2015 ved at bli­ve blød. Uden hans ky­nis­me er se­ri­en småke­de­lig.

» På trods af at man­ge ger­ne vil klas­si­fi­ce­re Frank Un­derwood ud fra et me­get smalt pa­ra­me­ter, så er han et men­ne­ske. Det er fak­tisk det, der gør ham in­ter­es­sant at spil­le. Men der er me­get, jeg ik­ke selv ved om Frank end­nu. Det er li­ge net­op det, der gør det sjovt for mig at gå på ar­bej­de hver dag. Vi har fri­hed til at be­slut­te, hvor man­ge lag af hans ka­rak­ter vi vil træk­ke af, og hvor man­ge lag vi vil læg­ge til, « si­ger Ke­vin Spa­cey selv til b. dk.

’ Hou­se of Cards’ er ud­vik­let af Ke­vin Spa­cey i sam­ar­bej­de med pro­du­cen­ten Beau Wil­li­mon. Men Spa­cey er ik­ke me­get for at ta­le om sin ind­fly­del­se på Un­derwood.

» Det vil­le væ­re upræ­cist at si­ge, at jeg har en form for ve­to­ret. Frank er re­sul­ta­tet af en sam­let an­stren­gel­se. Som re­gel be­gyn­der jeg med at fo­re­slå en el­ler an­den sinds­syg ting, Frank skal gø­re, og så si­ger Beau: ’ Ja, det er godt nok sinds­sygt - det får mig til at tæn­ke på, at han og­så kun­ne gø­re så­dan her. . .’ og så­dan bli­ver vi ved, « si­ger Ke­vin Spa­cey.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.