Kul­tur Ry­an Adams - ik­ke

Han hæn­ger ud med Jo­hn­ny Depp, har dansk trom­mesla­ger i ban­det, og på man­dag spil­ler han i DK

BT - - KULTUR - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

IN­TER­VIEW

Hvis du kan li­de di­ne ro­ck­stjer­ner med tem­pe­ra­ment og råt ta­lent, så er ame­ri­kan­ske Ry­an Adams li­ge no­get for dig. Men uan­set hvad du el­lers gør, så må du al­drig for­veks­le ham med hans 15 år æl­dre næ­sten- nav­ne- bror Bry­an Adams.

Iro­nisk nok de­ler de to ta­lent­ful­de, men og­så me­get for­skel­li­ge ro­ck­stjer­ner fød­sels­dag: 5. novem­ber. Bry­an Adams var al­le­re­de et stort navn, da Ry­an i år 2000 ud­gav sit før­ste so­lo­al­bum. Og i be­gyn­del­sen af so­lo­kar­ri­e­ren blev Ry­an der­for oft e dril­let af en­kel­te fans, der mød­te op til kon­cer­ter og råb­te på Bry­an Adams- san­gen ’ Sum­mer of 69’.

Selv­om Ry­an ind­led­te kar­ri­e­ren i det skram­len­de ro­ck­band Whi­skeytown, så er han ik­ke me­get for et stø­jen­de pu­bli­kum. Og da ro­ck­stjer­nen i 2012 op­t­rå­d­te i Kø­ben­havn, bad han kort og godt al­le om at pak­ke mo­bil­te­le­fo­ner­ne ned, tie stil­le og lyt­te godt eft er.

Tre al­bum på ét år

På 14 år har Ry­an Adams ud­gi­vet li­ge så man­ge al­bum ( tre styk ale­ne i 2005). Hans fanska­re tæl­ler pro­mi­nen­te folk som Ma­rilyn Man­son, Norah Jo­nes, Wil­lie Nel­son, Jon Stewart og Jo­hn­ny Depp, der og­så med­vir­ker på Ry­ans se­ne­ste al­bum ’ Ry­an Adams’. Og­så i Dan­mark har den 40- åri­ge fyr fra North Ca­ro­li­na en so­lid fanska­re.

BT var­mer op

Og for at var­me lidt op til man­da­gens kon­cert i Fal­ko­ner Sa­len i Kø­ben­havn, har BT få­et en snak med stjer­nen, der for ba­re tre uger si­den sad på for­re­ste ræk­ke til Gram­my- fe­sten sam­men med Tay­l­or Swift , Jay Z og Sam Smith.

Hvis dit dan­ske pu­bli­kum nu ik­ke lyt­ter or­dent­ligt eft er, hvad så?

» Nu har jeg ta­get et gid­sel. Jeg har nem­lig en dansk trom­mesla­ger i mit band ( Fred­dy Bok­ken­heu­ser, red.). Han er fan­ta­stisk til bå­de dart og pin­ball. Han er dyg­tig og sinds­sygt sjov. Og hvis der op­står et aka­vet øje­blik, så er han på plet­ten. Fred­dy tror ik­ke, at jeg læg­ger mær­ke til det. Men det gør jeg. Han er fan­ta­stisk. «

Hvil­ken op­le­vel­se vil du gi­ve di­ne dan­ske fans på man­dag?

» Jeg for­sø­ger al­tid at min­de folk om, at de ik­ke er ale­ne. Vi er al­le som ma­ski­ner, der ope­re­rer på så man­ge for­skel­li­ge ni­veau­er. Og det er ik­ke al­le, der har ad­gang til al­le fø­lel­ser. Må­ske kan mi­ne san­ge hjæl­pe. «

Bry­an og Ry­an - ven­ner

Du på­be­gynd­te di­ne skri­ve­ri­er al­le­re­de som syv- årig. Hvad er det, du ger­ne vil de­le med pu­bli­kum?

» Det er gan­ske en­kelt mig selv, jeg for­sø­ger at for­kla­re - et umu­ligt job. Hvis det lyk­ke­des ned i den al­ler­mind­ste de­tal­je, og jeg ik­ke hav­de fl ere spørgs­mål, så vil­le jeg væ­re fær­dig. Men jeg el­sker sta­dig at op­træ­de og ind­spil­le pla­der. Og jeg fo­re­stil­ler mig nog­le gan­ge den hyl­de­plads, min mu­sik op­ta­ger i pla­de­bu­tik­ker i for­skel­li­ge lan­de. «

Og når vi nu ta­ler om bu­tik­ker­nes hyl­de­plads, så står Ry­an og Bry­an Adams al­tid si­de om si­de. Og de go­de nyhe­der er, at de to eks- ri­va­ler nu er ven­ner. Sid­ste år ud­veks­le­de de fød­sels­dags­hils­ner via Twit­ter, og Ry­an har ta­get Bry­ans sang ’ Run To You’ med på kon­cer­t­re­per­toi­ret.

Læs he­le in­ter­viewet på bt. dk - kon­cert man­dag Fal­ko­ner Sa­len

Ry­an Adams op­træ­der i Kø­ben­havn på man­dag.

Fo­to: Kri­sti­an Bra­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.