No­elstal­gisk brit- pop fra Roskil­de- ak­tu­el­le Gal­lag­her

BT - - KULTUR - Kri­sti­an Bach Pe­ter­sen Gaff a

MU­SIK

’ Cha­sing Yester­day’ BRIT- POP **** **

I en sta­dig strøm af Oa­sis- gen­dan­nel­ses­ryg­ter og ned­læg­gel- sen af lil­le­bror Li­ams Be­a­dy Eye er Man­che­sters eft er­hån­den 47- åri­ge søn klar med sit an­det so­lo­al­bum. En bund­so­lid, om end no­get for­ud­si­ge­lig gang bri­tro­ck. Med al­bum­mets ti­tel og san­ge som ’ You Know You Can’t Go Ba­ck’ og ’ Whi­le The Songs Re­main The Sa­me’ er det og­så, som om No­el Gal­lag­her selv jo­ker lidt med sin egen re­tro- stil.

’ Ri­ver­man’ er et stem­nings­fuldt åb­nings­num­mer, der un­der­lø­bes en smu­le af en me­get over­ra­sken­de og me­get Simply Red- klin­gen­de saxo­fon- so­lo i num­me­rets slut­ning. ’ The Dying Of The Light’ har lidt sam­me, tør man næ­sten skri­ve, føl­som­me melan­ko­li, og det klæ­der den el­lers no­to­risk sorg­lø­se No­el Gal­lag­her.

Med blot 10 num­re på al­bum­met træk­ker den fem mi­nut­ter lan­ge ’ The Right Stuff ’ no­get ned. Al­li­ge­vel ta­ler me­get for, at ’ Cha­sing Yester­day’ for eft er­ti­den snildt kun­ne gå hen at bli­ve kaldt det bed­ste post- Oa­sis- al­bum fra bå­de Li­am og No­el.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.