An­der­le­des og af­veks­len­de Pe­de B

BT - - KULTUR -

MU­SIK

’ Byg­ge­sten’ HIP­HOP ***** *

les al­bum få­et Adam Samp­ler med på hol­det, og det re­sul­te­rer i en in­ter­es­sant dy­na­mik. Der er cuts, be­ats og me­lo­di­linjer, der helt ty­de­ligt kom­mer fra Noize, og sam­ti­dig em­mer ly­du­ni­ver­set og­så af Samp­lers stil og me­lo­di­er. Det bli­ver hver­ken den ene el­ler den an­dens lyd, men der­i­mod en an­der­le­des blan­ding af de to. Der­til kom­mer Pe­de B, som på ’ Byg­ge­sten’ har ta­get si­ne tek­ster et an­det sted hen. De er me­re per­son­li­ge end før og veks­ler mel­lem ord, der gi­ver smil og eft ertan­ke. Det ly­der næ­sten for ju­be­l­op­ti­mi­stisk og ik­ke- kri­tisk. Men så­dan er det ik­ke. Lyt til det le­gen­de ’ Hey Pe­de’ og prøv at la­de væ­re med at smi­le.

Der er in­tet nyt i, at Pe­de B er en dyg­tig hi­sto­ri­e­for­tæl­ler, og på det­te al­bum vi­ser han, at han sta­dig bli­ver bed­re. Den let­hed, han me­strer i si­ne for­tæl­lin­ger – uan­set om em­net er tungt, let, sjovt el­ler trist – er im­po­ne­ren­de, og pro­du­cer­ne for­står at pro­du­ce­re til og med for­tæl­lin­ger­ne.

ho­eg@ bt. dk Selv­om de to ven­ner Las­se og Ken­no ( til­sam­men Djä­mes Braun) har haft ik­ke fær­re end ni dan­seg­la­de og iø­re­fal­den­de kæm­pe­hit i lø­bet af de se­ne­ste tre år ( fl ere end no­gen an­den dansk kunst­ner), så har de al­drig no­gen­sin­de sat sig ned og skre­vet en me­lo­di. » Ja, den del af pro­ces­sen har Las­se valgt helt at sprin­ge over, « si­ger rap­per og kom­po­nist Ken­no med et grin om sin syn­gen­de mu­sik­part­ner. Og gan­ske rig­tigt. » Jeg star­ter ba­re tra­ck­et ( bag­grunds­mu­sik­ken, red.), og så be­gyn­der jeg at syn­ge. Det gi­ver må­ske én god del der og en an­den god del der. Og til sidst klip­per vi så det he­le sam­men. Vi le­ger os sim­pelt­hen til me­lo­di­er­ne, « si­ger Las­se Pil­fi nger, der tak­ket væ­re si­ne ind­brin­gen­de og suc­ces­ful­de pro­du­ce­rog sangskri­vero­p­ga­ver for kunst­ne­re som Xan­der og Ma­rie Key er lidt af en ørn i et mo­der­ne pla­destu­die.

Fra Aar­hus til Af­g­ha­ni­stan

Og det er må­ske den­ne le­gen­de til­gang til mu­sikpro­duk­tio­nen, der gør san­ge som ’ Kom og giv mig al­le di­ne pen­ge’, ’ Far­lig ti­ger’ og se­ne­st ’ In­fi ce­ret’ helt ui­mod­ståe­li­ge for dan­ske ra­di­o­lyt­te­re i al­le al­dre.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.