Djä­mes Braun: Le­ger os til hit

BT - - KULTUR - Dan­ske Djä­mes Braun er en le­gen­de hit­ma­ski­ne. Hen­ning Hø­eg Fo­to: War­ner

MU­SIK

’ Mod­gift ’ POP- REG­GAE **** **

» Vo­res mu­sik skal, som al­bum­tit­len an­ty­der, vir­ke som en mod­gift imod al det stress og jag, de fl este dan­ske­re op­le­ver i de­res hver­dag. Og der fi ndes sim­pelt­hen ik­ke no­get bed­re end at få be­sked fra en te­e­na­ger fra Aar­hus el­ler må­ske en ud­sta­tio­ne­ret sol­dat i Af­g­ha­ni­stan om, at vo­res mu­sik ba­re har gi­vet dem ny ener­gi el­ler har bragt dem i godt hu­mør på en svær dag, « si­ger Ken­no, der li­ge­som Las­se al­tid har el­sket mu­sik.

For­ban­det vok­sen­liv

Som te­e­na­ge­re fandt de to ven­ner sam­men om­kring hip­hop som Bea­stie Boys og Run- D. M. C. Og da de så eft er nog­le lidt kom­pli­ce­re­de vok­senår igen rend­te ind i hin­an­den, hav­de de beg­ge brug for at træ­de ud af hver­da­gen og ta­ge en kre­a­tiv pau­se.

» Jeg var ble­vet lidt træt af det me­get or­ga­ni­se­re­de og pres­se­de stu­di­e­ar­bej­de, hvor man kan bru­ge fi re da­ge på at fi nde den rig­ti­ge lil­le­trom­me­lyd. Og Ken­no hav­de pro­ble­mer i le­del­sen i den bør­ne­ha­ve, han ar­bej­de­de i. Vi hav­de brug for en pau­se fra det for­ban­de­de vok­sen­liv. Der­for var mu­sik­ken per­fekt. Og plud­se­lig kom det he­le ba­re væl­ten­de, « for­kla­rer Las­se, der sam­men med Ken­no ta­ger Djä­mes Braun- tek­ster­ne an­der­le­des al­vor­ligt.

» Ja, der lig­ner jeg nog­le gan­ge On­kel Jo­akim, der ba­re går i ring på tæp­pet, ind­til han har slidt et spor eft er sig. Det skal ly­de let. Men det skal og­så væ­re per­fekt, « si­ger Las­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.