Den stil­le olie­mand

Thomas Thu­ne Andersen er op­fo­stret på Es­pla­na­den, hvor Mær­sk Mc- Kin­ney Møller var hans stør­ste for­bil­le­de

BT - - NAVNE - Las­se Fri­is lafr@ ber­ling­s­ke­me­dia. dk

60 I DAG

Han er egent­lig ar­ke­ty pen på en A. P. Møller- mand. Thomas Thu­ne Andersen, der i dag sid­der på den pre­sti­ge­fyld­te post som be­sty rel­ses­for­mand i Dong, hav­de al­le de egen­ska­ber, som har ken­de­teg­net A. P. Møller - Mær­sk: hård­t­ar­bej­den­de, diplo­ma­tisk og loy­al over for den sto­re dan­ske virk­som­hed.

Men han har, som man­ge an­dre le­de­re i den sto­re virk­som­hed in­den for de se­ne­ste 10 år, for­ladt Es­pla­na­den. Det selv­om det el­lers lå i kor­te­ne, at he­le hans kar­ri­e­re skul­le ha­ve ud­spil­let sig her.

Al­le­re­de som 22- årig ship­pin­ge­lev blev han en del af olie- og re­de­ri­kon­cer­nen. Det var i 1977, og i åre­ne eft er skul­le an­sæt­tel­sen i Mær­sk brin­ge ham rundt i ver­den. Ud­sy­net til den sto­re ver­den lå na­tur­ligt for Thomas Thu­ne Andersen. Hans far var diplo­mat, og han vok­se­de del­vist op i ud­lan­det.

Han blev ud­sta­tio­ne­ret i Østen og i Eu­ro­pa, og i 2001 fi k han den vig­ti­ge post som øver­ste chef for re­de­ri­et i USA. Alt teg­ne­de lyst, og i 2004 blev han kaldt til­ba­ge til Dan­mark. Han skul­le væ­re øver­ste chef for Mær­sk Olie & Gas. Sam­men med che­fen for con­tai­ner­re­de­ri­et Ma­ersk Li­ne er det kon­cer­nens næstvig­tig­ste post eft er A. P. Møller - Mær­sks adm. di­rek­tør.

Stop­pe­de plud­se­ligt

Thomas Thu­ne Andersen fi k oveni den pre­sti­ge­fyl­de skibs­re­der- ti­tel. Men eft er den li­ge vej op gen­nem hie­rar­ki­et gik no­get galt. I 2009 stop­pe­de han plud­se­ligt og over­ra­sken­de. Den­gang var iagt­ta­ger­ne ik­ke i tvivl om, at Thomas Thu­ne Andersen var fy­ret. Hvor­for er uklart, men sand­syn­lig­vis vil­le top­chef Nils Sme­de­gaard Andersen ha­ve et hø­je­re tem­po i eft er­forsk­nin­gen eft er olie.

Det var an­gi­ve­lig et chok for Thu­ne Andersen at skul­le for­la­de virk­som­he­den, der i høj grad var skabt af Mær­sk McKin­ney Møller – en mand, som hav­de væ­ret et stort for- bil­le­de for Thomas Thu­ne Andersen. Da Mc- Kin­ney Møller dø­de, gjor­de Thu­ne Andersen det klart, hvil­ken be­tyd­ning den gam­le re­der hav­de haft for ham.

» Der er ik­ke no­gen ud over min fa­mi­lie, der har be­ty­det så me­get for mig, som han har. Og det er ik­ke kun som ar­bejds­gi­ver. Det har væ­ret et enormt pri­vil­e­gi­um at ob­ser­ve­re og ken­de ham, « sag­de han den­gang til Bør­sen.

Det lig­ne­de et far­vel til mu­lig­he­der­ne i top­pen af dansk er­hvervs­liv. I åre­ne eft er 2009 lyk­ke­des det for Thomas Thu­ne Andersen at ska­be sig en kar­ri­e­re i ud­lan­det, hvor han fi k en ræk­ke stør­re be­sty­rel­ses­po­ster. Og i kraft af dem kæm­pe­de han sig til­ba­ge, da han sid­ste år blev for­mand for Dong.

Thomas Thu­ne Andersen bor i Char­lot­ten­lund. Fri­ti­den bru­ges pri­mært på uden­dør­sak­ti­vi­te­ter, ger­ne i sel­skab med fa­mi­li­en, der ud over hans ko­ne gen­nem 34 år, Lil­lan Thu­ne Andersen, og­så tæl­ler to voks­ne børn på 26 og 23 år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.