3x

BT - - TV -

SKRAP­PE LUKE Skrap­pe Luke døm­mes til to års fængsel for en min­dre for se­el­se. Han kom­mer på kant med Drag­li­ne, fan­ger­nes ube­strid­te le­der, men Luke for­står at sæt­te sig i respekt, og snart tror hans med­fan­ger, at han er i stand til alt. 21 For at bli­ve op­ta­get på me­di­cin­stu­di­et på Har­vard- uni­ver­si­te­tet må Ben Camp­bell spa­re 300.000 dol­lars sam­men.

Kl. 22.30

går ik­ke helt eft er pla­nen, og kro­gen på en kran vi­ser sig at væ­re død­brin­gen­de. Den mysti­ske rets­me­di­ci­ner Wil­li­am Bludworth, som tid­li­ge­re har ad­va­ret de over­le­ven­de om, at ” Dø­den bry­der sig ik­ke om at bli­ve snydt”, for­tæl­ler nu de til­ba­ge­væ­ren­de, her­i­blandt den me­re og me­re pa­ra­noi­de Pe­ter, at hvis de for al­vor vil sny­de Dø­den, så er der kun en ene­ste ud­vej! De må myr­de en over­le­ven­de fra ulyk­ken, hvis skæb­ne det ik­ke var at dø un­der ka­ta­stro­fen, og der­ved over­ta­ge ved­kom­men­des livs­kraft . ( 6’ eren) Sam ( Ni­cho­las D’Ago­sto) og Mol­ly ( Em­ma Bell) und­går li­ge net­op at bli­ve dræbt i en vold­som bu­su­lyk­ke. Men Dø­den er ik­ke så­dan at sny­de. Fo­to: SBS

Paul New­man.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.