MAGNUS­SENS VIL

Ke­vin Magnus­sen af­lø­ser Fer­nan­do Alonso i årets For­mel 1- pre­mi­e­re­løb, men for at kom­me i topgear skal dan­ske­ren test­kø­re og træ­ne fy­sisk hårdt

BT - - SPORTEN - PAK­KET PRO­GRAM Da­ni­el Re­mar da­lu@ spor­ten. dk

Det si­ges fra en god be­kendt af den 22- åri­ge, dan­ske For­mel 1- kø­rer, at Ke­vin Magnus­sen man­dag af­ten sam­men­lig­ne­de sit øje­blik­ke­li­ge held med sid­ste uges lot­to­mil­li­o­nær fra Hels­in­gør.

At chan­cen for, at han skul­le af­lø­se Fer­nan­do Alonso i Mel­bour­ne, på pa­pi­ret var så for­svin­den­de lil­le, at den sva­re­de til at vin­de over 300 mio. kr. på en til­fæl­dig lot­to­kupon.

Det held hav­de Ke­vin Magnus­sen al­drig reg­net med, da han i be­gyn­del­sen af de­cem­ber skuf­fet så sig de­gra­de­ret til McLa­rens test- og re­ser­ve­kø­rer.

Men i går blev det en re­a­li­tet, at Ke­vin Magnus­sen af­lø­ser Fer­nan­do Alonso i For­mel 1- pre­mi­e­ren i Au­stra­li­en om 11 da­ge.

Spa­ni­e­ren har pga. sin hjer­ne­rystel­se for­bud fra si­ne læ­ger mod at kø­re For­mel 1, ef­ter han foru­lyk­ke­de un­der en test­kør­sel i Bar­ce­lo­na 22. fe­bru­ar.

Mens Fer­nan­do Alonso den­ne gang må bli­ve hjem­me i Oviedo, er Ke­vin Magnus­sen al­le­re­de i fuld gang med at for­be­re­de sig til sit vil­de For­mel 1- co­me­ba­ck. I før­ste om­gang af­lø­ser han Alonso i Mel­bour­ne, hvor­ef­ter spa­ni­e­ren ven­tes kø­re­klar igen.

BT har væ­ret i kon­takt med fle­re kil­der om­kring for­lø­bet, der nu en­der med Ke­vin Magnus­sens over­ra­sken­de For­mel 1- chan­ce. De for­tæl­ler om en glad dan­sker, som nu får me­get travlt med at bli­ve klar til at kø­re For­mel 1.

22- åri­ge Ke­vin Magnus­sen var hjem­me i Dan­mark man­dag, da han fik be­ske­den: ’ Du af­lø­ser Alonso og pak­ker dit grej og rej­ser til London i mor­gen’ ( i går, red.).

I Woking i ud­kan­ten af den en­gel­ske ho­ved­stad lig­ger McLa­rens ho­ved­sæ­de.

Hav­de en for­nem­mel­se

Ke­vin Magnus­sen hav­de ik­ke for­ven­tet at bli­ve hen­tet ind fra si­den af McLa­ren, selv­om for­nem­mel­sen af, at det kun­ne ske, var der.

Dan­ske­rens fly­bil­let til London var alt­så først be­stilt til i går mor­ges, men sent man­dag af­ten kør­te han for­bi sin far, ra­cer­kø­re­ren Jan Magnus­sens hjem i Roskil­de, og for­tal­te ham den go­de nyhed.

» Jeg er selv­føl­ge­lig ut­ro­ligt glad på Ke­vins veg­ne. Det er en fan­ta­stisk nyhed og ud­vik­ling, nu hvor vi egent­lig ik­ke hav­de for­ven­tet, at han skul­le ud at kø­re For­mel 1 i år. Det er un­der nog­le ke­de­li­ge om­stæn­dig­he­der, men så­dan er ga­met, og det er der­for, at et team har en re­ser­ve­kø­rer, « si­ger Jan Magnus­sen til BT om søn­nens For­mel 1- chan­ce.

I går mor­ges fløj Ke­vin Magnus­sen fra Kø­ben­havn til London, hvor da­gen stod på mø­der med McLa­rens folk om den helt nye si­tu­a­tion, som bå­de dan­ske­ren og tea­met er sat i.

I dag og i mor­gen ven­ter der Ke­vin Magnus­sen et stramt til­ret­telagt pro­gram i McLa­rens ho­ved­sæ­de. Her skal han kø­re i tea­mets hem­me­li­ge og høj­tek­no­lo­gi­ske For­mel 1- si­mu­la­tor, hvor han for­ment­lig skal for­be­re­de sig på ba­nen i Au­stra­li­en og sam­le da­ta sam­men til McLa­rens man­ge in­ge­ni­ø­rer,

Fre­dag går tu­ren så en­de­lig til Au­stra­li­en og Mel­bour­ne, hvor lø­bet af­vik­les tid­ligt søn­dag mor­gen dansk tid 15. marts.

År­sa­gen til, at Ke­vin Magnus­sen rej­ser til Au­stra­li­en me­re end en uge, før lø­bet be­gyn­der, hæn­ger sam­men med den sto­re tids­for­skel. Jet­lag er en fak­tor, al­le For­mel 1- kørere ta­ger me­get al­vor­ligt, da det kan på­vir­ke ev­nen til at kon­cen­tre­re sig i bi­len vold­somt.

Men da­ge­ne i Mel­bour­ne bli­ver ik­ke af­slap­ning for Ke­vin Magnus­sen. Han kom­mer i stil med kon­kur­ren­ter­ne i de øv­ri­ge team i skarp fy­sisk træ­ning. Mu­skel­mas­sen skal væ­re so­lid, og der må ik­ke væ­re et gram fedt for me­get på krop­pen, når Magnus­sen først sæt­ter sig i bi­len.

Ner­ve­ba­ner skal ren­ses

Den fy­si­ske træ­ning har og­så et an­det for­mål. Den skal ren­se Ke­vin Magnus­sens ner­ve­ba­ner for stress og gø­re ham af­slap­pet. Alt det samt fle­re mø­der med McLa­ren skal Ke­vin Magnus­sen igen­nem, før­end han mø­der på ba­nen tors­dag 12. marts.

Her fo­re­går de før­ste pres­se­ak­ti­vi­te­ter, og Ke­vin Magnus­sen skal for­ment­lig og­så vi­ses frem for ud­valg­te sponso­rer i Mel­bour­ne.

Fre­dag 13. marts er Ke­vin Magnus­sen så en­de­lig i bi­len ved da­gens to træ­nings­pas. Lør­dag 14. marts kø­res kva­li­fi­ka­tio­nen, og så kul­mi­ne­rer det he­le søn­dag 15. marts, hvor sæ­so­nens før­ste løb kø­res.

Det bli­ver nu mod for­vent­ning med en dan­sker i McLa­rens ene ra­cer.

ONS­DAG 4. MARTS 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.