Magnus­sens sto­re chan­ce

BT - - SPORTEN - EKS­PERT- VUR­DE­RING Mads Kind­berg Nielsen ni­el@ spor­ten. dk

Ke­vin Magnus­sen får nu chan­cen for at vi­se McLa­ren og re­sten af For­mel 1- ver­de­nen, at det bri­ti­ske team tog den for­ker­te be­slut­ning, da det sid­ste år de­gra­de­re­de dan­ske­ren til rol­len som re­ser­ve­kø­rer.

Magnus­sen er­stat­ter Fer­nan­do Alonso i sæ­so­nens før­ste grand­prix i Mel­bour­ne 15. marts, og den mu­lig­hed er kæm­pe­stor, me­ner Jo­hn Nielsen, ra­cer­kø­rer og For­mel 1- eks­pert hos TV3+.

» Nu kan han må­le sig med Jen­son But­ton, som McLa­ren valg­te at sat­se på i ste­det for Ke­vin Magnus­sen, og det be­gyn­der al­le­re­de i kva­li­fi ka­tio­nen til grand­prixet. Jeg er helt sik­ker på, at net­op dét er mo­ti­va­tio­nen for Ke­vin. At vi­se at McLa­ren valg­te den for­ker­te kø­rer, « si­ger Jo­hn Nielsen med hen­vis­ning til McLa­rens valg af Jen­son But­ton frem for Ke­vin Magnus­sen.

» Vi får at se, hvor god han er i for­hold til Jen­son But­ton. «

Man­ge mo­tor­pro­ble­mer

Jo­hn Nielsen ma­ner dog til ro, for omver­de­nen kan ik­ke til­la­de sig at for­ven­te det sto­re af Ke­vin Magnus­sen til det før­ste grand­prix.

» McLa­ren har haft man­ge mo­tor­pro­ble­mer i op­star­ten og har en af de må­ske dår­lig­ste bi­ler i fel­tet. Omvendt kan man si­ge, at han så kun kan over­ra­ske, og det kan må­ske let­te lidt af pres­set. «

Hvis nu Ke­vin Magnus­sen rent hy­po­te­tisk smadrer team­kam­me­rat But­tons om­gang­sti­der i Au­stra­li­en, tror Jo­hn Nielsen dog ik­ke på, at Ke­vin Magnus­sen får et sæ­de til det eft er­føl­gen­de grand­prix i Ma­lay­sia.

» For det før­ste ty­der me­get på, at Alonso kom­mer til­ba­ge til den tid. For det an­det går McLa­ren næp­pe væk fra sin dis­po­si­tion eft er blot et en­kelt løb, men der er in­gen tvivl om, at Ke­vin Magnus­sen sta­dig er frem­ti­dens mand, « si­ger Jo­hn Nielsen.

Vil gå igen­nem ild og vand

En an­den eks­pert, ra­cer­kø­re­ren Ron­nie Bre­mer, er enig med Jo­hn Nielsen .

» Der er vir­ke­lig in­gen tvivl om, at McLa­ren sto­ler og tror me­get på Ke­vin Magnus­sen. «

Fer­nan­do Alonsos afb ud til sæ­so­nens før­ste grand­prix over­ra­sker ik­ke Ron­nie Bre­mer, der al­le­re­de i da­ge­ne ef­ter spa­ni­e­rens hjer­ne­rystel­se be­skyld­te ham for at ud­nyt­te si­tu­a­tio­nen om­kring sin ska­de.

For må­ske Fer­nan­do Alonso slet ik­ke gi­der kø­re i McLa­rens pro­blem­fyld­te ra­cer, der ind­til nu har væ­ret en af de dår­lig­ste i he­le For­mel 1- fel­tet.

» En ra­cer­kø­rer vil jo nor­malt gå igen­nem ild og vand for at sæt­te sig i bi­len. En ting er test­kør­sel, no­get helt an­det er alt­så grand­prix. Det vir­ker lidt mær­ke­ligt, når man tæn­ker på, at hans uheld ik­ke så sær­ligt vold­somt ud, « si­ger Ron­nie Bre­mer .

Eks­per­ter­ne er eni­ge om, at Ke­vin Magnus­sen har få­et al­le­ti­ders chan­ce for at be­vi­se sit værd. Fo­to: Grand Prix Pho­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.