Magnus­sen skal kø­re fra But­ton

BT - - SPORTEN - Fo­to: AFP, EPA

KE­VIN MAGNUS­SEN KAN kun over­ra­ske po­si­tivt i sit For­mel 1- co­me­ba­ck i Au­stra­li­ens Grand Prix. 12 må­ne­der eft er den sen­sa­tio­nel­le an­den­plads i 2014 vil kulis­sen på Al­bert Park væ­re den sam­me, men næ­sten alt an­det er æn­dret. FOR ET ÅR si­den var­me­de Magnus­sen op til sin For­mel 1- de­but som den mest spæn­den­de ’ rook­ie’ i man­ge år. Eft er sin su­veræ­ne sejr i Re­nault Wor­ld- se­ri­en i 2013 var der enor­me for­vent­nin­ger til dan­ske­ren. I år stil­ler Magnus­sen op i Au­stra­li­ens Grand Prix som stand- in for Alonso – og som en kø­rer, McLa­ren ( af en­kel­te go­de og man­ge dår­li­ge grun­de) al­le­re­de har valgt fra én gang.

Sid­ste år var McLa­ren- Mer­ce­des en po­si­tiv over­ra­skel­se un­der vin­ter- te­ste­ne. Magnus­sen be­gynd­te med at sæt­te hur­tig­ste tid i Je­rez, og selv­om fl ere konkur- ren­ter fi k me­re fart i de­res bi­ler i de føl­gen­de test, var McLa­ren- Mer­ce­de­sen en af sid­ste vin­ters mest sta­bi­le bi­ler. I år kom­mer Magnus­sen til Mel­bour­ne med en McLa­renHon­da, der har kørt for­svin­den­de få te­st­om­gan­ge i for­hold til kon­kur­ren­ter­ne.

Den­gang hav­de McLa­ren med Mer­ce­des den bed­ste mo­tor i fel­tet – nu har man med Hon­da den sva­ge­ste. DET BE­TY­DER ALT sam­men, at for­vent­nin­ger­ne til Magnus­sen ( og McLa­ren) er skru­et helt i bund. Hvis han blot gen­nem­fø­rer lø­bet, vil det væ­re en over­ra­skel­se. Hvis han får po­int, vil det væ­re en sen­sa­tion. Hvis han igen kom­mer på po­di­et, vil det … glem det: Det gør han ik­ke.

Det vig­tig­ste for Ke­vin Magnus­sen på Al­bert Park bli­ver at kø­re fra team­kam­me­rat Jen­son But­ton. Og det bli­ver in­gen nem op­ga­ve: Eng­læn­de­ren er i for­vej­en den mest er­far­ne kø­rer i fel­tet, og i lø­bet af vin­te­r­en har han fulgt ud­vik­lin­gen af den nye McLa­renHon­da tæt, mens Magnus­sen kun har væ­ret spora­disk med på si­de­linj­en. Og mens But­ton har gen­nem­ført 224 vin­ter­test- om­gan­ge, har Magnus­sen nå­et søl­le 39. MAGNUS­SEN OG BUT­TON var uhy­re jævn­byr­di­ge som team­kam­me­ra­ter i 2014. Men i de sid­ste fi re løb, da det blev me­re og me­re klart at de kæm­pe­de om det sam­me 2015sæ­de ved si­den af Fer­nan­do Alonso, fi k eng­læn­de­ren over­ta­get.

Det er dén ud­vik­ling, Magnus­sen skal ven­de på Al­bert Park i år. Når Alonso kom­mer sig over si­ne mysti­ske non- ska­der, sat­ser han eft er alt at døm­me på en lang­sig­tet frem­tid med McLa­ren- Hon­da. Men Jen­son But­ton, der er langt in­de i kar­ri­e­rens eft er­år, kan bli­ve ud­skift et al­le­re­de eft er den­ne sæ­son. FOR­MEL 1 ER en ubarm­hjer­tig bran­che, og ved at kø­re fra But­ton i sid­ste uges test i Spa­ni­en, slog Ke­vin Magnus­sen de før­ste bu­ler i eng­læn­de­rens For­mel 1- frem­tid. Han kan to­talska­de den, hvis han he­le we­e­ken­den i Mel­bour­ne er hur­tig­ste McLa­ren- mand.

BTs F1- KOR­RE­SPON­DENT

For Ke­vin Magnus­sen er det vig­tig­ste mål ved Au­stra­li­ens Grand Prix at slå Jen­son But­ton på ba­nen, me­ner BTs For­mel 1- kor­re­spon­dent, Pe­ter Ny­gaard.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.