Det mysti­ske spil

Der er fl ere spørgs­mål end svar, når det kom­mer til par­lø­bet mel­lem Fer­nan­do Alonso og McLa­ren, og ryg­ter­ne stik­ker i bå­de øst og vest

BT - - SPORTEN - HVAD ER OP OG NED? Pe­ter Ny­gaard pny@ spor­ten. dk

ONS­DAG 4. MARTS 2015

Fer­nan­do Alonsos testu­lyk­ke på Circu­it de Ca­ta­lu­nya for 10 da­ge si­den var fra be­gyn­del­sen om­gær­det af mystik. Og med­del­el­sen om, at spa­ni­e­ren ik­ke kom­mer med i Au­stra­li­ens Grand Prix, gi­ver kun kon­spira­tions- te­o­ri­er­ne end­nu me­re med­vind.

I pres­se­med­del­el­sen fra McLa­ren bli­ver det slå­et fast, at Alonso er uskadt – og at han ’ over­ho­ve­det ik­ke på­drog sig ska­der ved test- ulyk­ken 22. fe­bru­ar’.

McLa­rens pres­se­med­del­el­se gi­ver an­led­ning til fl ere spørgs­mål, end den gi­ver svar. For hvis Alonso over­ho­ve­det ik­ke kom til ska­de – hvor­for blev han så frag­tet til ho­spi­ta­let med he­li­kop­ter? Hvor­for blev han først ud­skre­vet eft er tre da­ge? Og hvor­for kø­rer han ik­ke i Au­stra­li­en?

Den of­fi ci­el­le for­kla­ring hand­ler om den hjer­ne­rystel­se, han på­drog sig ved ulyk­ken. I McLa­rens ver­den er en hjer­ne­rystel­se åben­bart ik­ke en ska­de, men den hol­der ham al­li­ge­vel ude af VMpre­mi­e­ren. Selv­om Alonso iføl­ge tea­met er ’ 100 pro­cent sund og rask’, øn­sker man at mini­me­re ri­si­ko­en for end­nu en hjer­ne­rystel­se så kort tid eft er den, han på­drog sig i testu­lyk­ken.

Co­me­ba­ck i Ma­lay­sia

Men sam­ti­dig med­del­er man, at Alonso al­le­re­de er i gang med sin fy­si­ske træ­ning med hen­blik på at gø­re co­me­ba­ck i årets an­det For­mel 1- løb i Ma­lay­sia i slut­nin­gen af marts. Fy­sisk træ­ning in­de­bæ­rer åben­bart ik­ke ri­si­ko for end­nu en hjer­ne­rystel­se.

McLa­ren for­kla­re­de ulyk­ken på Circu­it de Ca­ta­lu­nya med, at en plud­se­lig vind fik Alonso til at mi­ste her­re­døm­met over sin ra­cer. Men sam­men­stø­det med bar­ri­e­ren ske­te med lav ha­stig­hed og i en vin­kel, der nor­malt ik­ke bur­de re­sul­te­re i en hjer­ne­rystel­se.

Te­o­ri­er, om at Alonso fi k stød fra bi­lens sto­re bat­te­ri­er, blev dår­lig af gift ige bat­te­ri­dam­pe el­ler på an­den må­de fi k et il­de­be­fi nden­de, er ble­vet af­vist af McLa­ren. Al­li­ge­vel er der fl ere an­er­kend­te For­mel 1- jour­na­li­ster, der har stil­let spørgs­mål ved McLa­rens for­kla­ring om ulyk­kesår­sa­gen.

I en ube­kræft et hi­sto­rie skri­ver den span­ske avis El Mun­do, at Alonso li­ge­frem har næg­tet at kø­re McLa­ren- ra­ce­ren igen, før ulyk­ken er fuldt be­lyst.

Det in­ter­na­tio­na­le mo­tor­sport­s­for­bund, FIA, der nor­malt ik­ke be­skæft iger sig med de pri­va­te vin­ter- test, har ind­ledt en un­der­sø­gel­se af ulyk­ken og kræ­vet al­le da­ta fra McLa­ren- ra­ce­rens com­pu­ter ud­le­ve­ret.

Of­fi ci­elt ven­tes Alonso klar til Ma­lay­si­as Grand Prix 29. marts. Uof­fi ci­elt er der så man­ge ryg­ter om hans sund­heds­til­stand og ulyk­kesår­sa­gen, at in­tet sy­nes sik­kert.

Fer­nan­do Alonso blev flø­jet til ho­spi­ta­let ef­ter sin test- ulyk­ke 22. fe­bru­ar og til­brag­te fle­re da­ge der, in­den han blev ud­skre­vet. Men McLa­ren si­ger, at spa­ni­e­ren ik­ke på­drog sig no­gen ska­der ved ulyk­ken, og der­for kan det un­dre, at han al­li­ge­vel ik­ke skal kø­re årets før­ste For­mel 1- grand­prix. På nu­væ­ren­de tids­punkt er der dog fle­re spørgs­mål end svar i for­hold til McLa­rens stjer­ne­kø­rer. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.