Nej til sto­re klub­ber

Sto­re pen­ge fra stør­re klub­ber end Ajax var ik­ke nok til at træk­ke Las­se Schö­ne væk fra Hol­land, hvor han har spil­let i 13 år

BT - - SPORTEN - AT­TRAK­TIV Farzam Abol­hos­se­i­ni faab@ spor­ten. dk Fo­to: EPA

Sæt din pro­fil på bæn­ken i to kam­pe, så skal han nok for­læn­ge kon­trak­ten.

Uden at vi­de om det var en for­hand­lings­tak­tik fra Ajax Am­ster­dam, var det så­dan, at for­lø­bet for klub­bens dan­ske pro­fil, Las­se Schö­ne, var.

Lands­holds­spil­le­ren og Ajax’ fa­ste fris­parks­skyt­te sat­te man­dag sin sig­na­tur på en ny kon­trakt, og der­med kan al­le ryg­ter om Sun­der­land, AC Milan og an­dre sto­re klub­ber godt ma­nes i jor­den. Las­se Schö­ne fort­sæt­ter i hol­land­sk fod­bold, hvor han har væ­ret he­le sin pro­fes­sio­nel­le kar­ri­e­re, frem til som­me­ren 2017.

» Kon­trakt­for­læn­gel­sen med Ajax var det bed­ste al­ter­na­tiv for os. Selv­føl­ge­lig var der nog­le at­trak­ti­ve klub­ber med nog­le dy­be lom­mer og fra nog­le flot­te liga­er, men når vi sat­te al­le plus­ser og mi­nus­ser ved si­den af hin­an­den, var det her det bed­ste for os som fa­mi­lie, « si­ger Las­se Schö­ne, der tid­li­ge­re over for BT har luf­tet ly­sten til at prø­ve en an­den liga af.

I Ajax er han dog, bort­set fra de se­ne­ste to kam­pe, fast mand, og klub­ben spil­ler hver sæ­son med om mester­ska­bet og er i Cham­pions Le­ague, og det har til­truk­ket me­re end en mid­ter­klub i en af de bed­ste ræk­ker i Eu­ro­pa. Sam­ti­dig med en væ­sent­lig hø­je­re løn selv­føl­ge­lig, når man nu er sid­ste sæ­sons Årets Spil­ler i Ajax.

God kon­trakt

» Jeg har selv­føl­ge­lig få­et en god kon- om­kring kon­trakt­for­læn­gel­sen:

» For­hand­lin­ger­ne med Ajax gik ret ele­gant, og der var ik­ke de sto­re pro­ble­mer. Folk har syn­tes, at det tog no­get tid at skri­ve un­der, men jeg har ik­ke la­det no­gen ven­te, og det har væ­ret en ve­lover­ve­jet be­slut­ning, « ly­der det fra Las­se Schö­ne, der ik­ke ved, om Ajax- træ­ner Frank de Bo­er blot vil­le ha­ve en un­der­skrift på kon­trakt­for­læn­gel­sen, før han igen vil­le ha­ve ham med i star­top­stil­lin­gen.

For­kert be­slut­ning

» Jeg ved det ik­ke. At jeg ik­ke var enig i, at jeg skul­le star­te på bæn­ken, er en an­den si­de af sa­gen, men jeg kun­ne ik­ke gå rundt og skri­ge op om det. Jeg var ba­re nødt til at be­vi­se, at det var en for­kert be­slut­ning. Jeg vil ba­re spil­le, for­di jeg har gjort mig fortjent til det, men jeg kan ik­ke fo­re­stil­le mig, at jeg sad på bæn­ken, for­di jeg ik­ke hav­de for­læn­get kon­trak­ten. Det går jeg ik­ke ud fra. «

Frank de Bo­er fik i hvert fald sin un­der­skrift, og an­dre klub­ber måt­te se langt ef­ter et stk. gra­tis dansk lands­holds­spil­ler til som­mer.

En spil­ler, der i we­e­ken­den kom ind og score­de til 2- 1 i Ajax’ 3- 1- sejr over top­hol­det PSV Eind­ho­ven.

Las­se Schö­ne valg­te med hjer­tet frem for pen­ge­pun­gen, da han be­slut­te­de sig for at bli­ve i Ajax Am­ster­dam.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.