Til­ba­ge til bor­det

DBU og lands­holds­spil­ler­ne for­hand­ler igen ef­ter nej til ul­ti­ma­tum

BT - - SPORTEN - EN LANG NÆ­SE Sø­ren Hang­høj Kristensen srkr@ spor­ten. dk Fo­to: Jens Nør­gaard Lar­sen

ONS­DAG 4. MARTS 2015

Skal dansk fod­bold re­præ­sen­te­res af det rig­ti­ge lands­hold el­ler af ama­tø­rer, når de rød­hvi­de se­ne­re på må­ne­den mø­der USA og Frank­rig i to ven­skabs­kam­pe? Sva­ret svæ­ver sta­dig i den iskol­de for­år­svind.

Ved mid­nat nat­ten mel­lem man­dag og tirs­dag ud­løb den de­ad­li­ne, DBU for to uger si­den op­stil­le­de for de 40 til 60 mest lands­holdsak­tu­el­le spil­le­re. Et ul­ti­ma­tum, der op­stod i kølvan­det på de stran­de­de for­hand­lin­ger om en ny lands­holds­af­ta­le mel­lem DBU på den ene si­de og lands­hold­spil­ler­ne og Spil­ler­for­e­nin­gen på den an­den.

DBU kræ­ve­de, at spil­ler­ne - in­di­vi­du­elt - skrev un­der på uni­o­nens ud­kast til en ny af­ta­le se­ne­st man­dag ved mid­nat. El­lers var de ude­luk­ket fra al lands­holds­fod­bold det kom­men­de hal­ve år. Men da de­ad­li­nen var over­skre­det, stod uni­o­nen til­ba­ge med en tom po­st­kas­se og en lang næ­se. In­gen spil­le­re skrev un­der. at ud­ta­ge. In­den da ven­ter imid­ler­tid tal­ri­ge ti­mer ved for­hand­lings­bor­det i jag­ten på at und­gå det, der kan bli­ve en yd­my­gen­de sag for DBU og dansk fod­bold.

Lands­holds­spil­ler­ne stod sam­men og af­vi­ste DBUs ul­ti­ma­tum, så nu for­hand­ler par­ter­ne igen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.