’’

BT - - SPORTEN - Claus Bret­ton- Mey­er, DBUs di­rek­tør

Vi har af­talt en ræk­ke mø­der med Spil­ler­for­e­nin­gen og hå­ber på en snar­lig løs­ning

DBU var der­for tvun­get til at gå imod eget ul­ti­ma­tum og i ste­det gå den tun­ge gang til­ba­ge til for­hand­lings­bor­det.

» Det er og bli­ver en be­kla­ge­lig si­tu­a­tion, når vi ik­ke har en lands­holds­af­ta­le. Vi har der­for lyt­tet til fle­re spil­le­res op­for­dring om at kom­me til­ba­ge til for­hand­lings­bor­det. Vi har af­talt en ræk­ke mø­der med Spil­ler­for­e­nin­gen og hå­ber på en snar­lig løs­ning, « lød det i går for­mid­dag fra DBU- di­rek­tør Claus Bret­tonMey­er.

Spil­ler­ne sej­re­de

En ud­mel­ding og et ud­fald, der af na­tur­li­ge år­sa­ger pas­se­de lands­holds­spil­ler­nes re­præ­sen­tant, Spil­ler­for­e­nin­gen, sær­de­les ud­mær­ket.

» Vi er gla­de for, at vi nu kan kom­me vi­de­re med for­hand­lin­ger­ne om nye kol­lek­ti­ve lands­holds­af­ta­ler for bå­de her­re A- lands­hol­det, kvin­de A- lands­hol­det og U21- lands­hol­det, « lød sva­ret fra Spil­ler­for­e­nin­gens for­mand, Thomas Lin­d­rup.

Her­ef­ter gik de to par­ter til for­hand­lings­bor­det, hvor de sad det me­ste af da­gen i går i for­sø­get på at lø­se den gor­di­ske knu­de, de to par­ter selv har bun­det.

Løs­ning in­den 17. marts

Må­let er at nå til enig­hed om en ny lands­holds­af­ta­le, men kna­ster­ne er de sam­me som før DBUs ul­ti­ma­tum. DBU vil ha­ve spil­ler­ne til at ind­gå in­di­vi­du­el­le af­ta­ler i ste­det for en kol­lek­tiv, de vil ha­ve spil­ler­ne ned i løn, og de vil ha­ve kon­trol over de kom­merci­el­le ret­tig­he­der, der fin­des i for­bin­del­se med lands­holds­spil­ler­ne. De ret­tig­he­der sty­res i dag af Spil­ler­for­e­nin­gen. Spil- ler­ne og Spil­ler­for­e­nin­gen øn­sker mod­sat at be­hol­de sta­tus quo på net­op dis­se punk­ter.

Bli­ver par­ter­ne ik­ke eni­ge, in­den Mor­ten Ol­sen 17. marts skal ud­ta­ge sin trup til de to kam­pe mod USA og Frank­rig, kan land­stræ­ne­ren i vær­ste fald stå uden spil­le­re

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.