FRA FREL­SER TIL

Kon­fl ik­ten med lands­holds­spil­ler­ne kom­mer præ­cis et år eft er, at Claus Br

BT - - SPORTEN - NED­T­UR Flem­m­ing Brandt fl b@ spor­ten. dk BLÅ BOG

Der blæ­ste fri­ske vin­de ind over DBU Al­lé 1 i Brønd­by, da Claus Bret­ton- Mey­er 1. marts 2014 sat­te sig til ret­te i di­rek­tør­sto­len.

Han red ind på en bøl­ge af hø­je for­vent­nin­ger om en ny og mo­der­ne le­del­ses­stil og mas­ser af åben­hed i det tra­di­tions­bund­ne fod­bold­for­bund.

Si­den har Bret­tonMey­er, som be­stemt ik­ke be­skyl­des for at væ­re kon­fl ikt­sky, ro­det sig ud i off ent­li­ge slags­mål med bå­de land­stræ­ne­ren og lands­holds­spil­ler­ne. DBU­di­rek­tø­ren er i gang med et om­fat­ten­de op­gør mod for­ti­den, og det ko­ster dyrt på po­pu­la­ri­tets­ska­la­en.

FUL­DE NAVN:

Claus No­el Bret­ton- Mey­er

24. de­cem­ber 1965 ( 49 år)

Gift med Lot­te. To børn. Bor i Hel­lerup nord for Kø­ben­havn

Of­fi cer i For­sva­ret, HD og MBA fra Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School

Tid­li­ge­re adm. di­rek­tør for itvirk­som­he­den Azlan Scan­di­navia ( 19992002), adm. di­rek­tør hos me­di­e­a­na­ly­se­virk­som­he­den Ob­ser­ver Dan­mark ( 2002- 2006), re­gions­di­rek­tør hos Ob­ser­ver Nort­hern Eu­ro­pe ( 2006- 2007), adm. di­rek­tør for TV 2 Sport ( 20072012), adm. di­rek­tør i an­non­ce­virk­som­he­den Eu­roads ( 2012- 2014)

FØDT:

PRI­VAT:

UD­DAN­NEL­SE:

KAR­RI­E­RE:

22. novem­ber 2013: Claus Bret­ton- Mey­ers an­sæt­tel­se off ent­lig­gø­res

Claus Bret­ton- Mey­er ud­pe­ges som ge­ne­ral­se­kre­tær Jim Stjer­ne Han­sens afl øser og får ti­tel af ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i DBU. Han skam­ro­ses af tid­li­ge­re an­sat­te, der hav­de ham som chef på TV2 Sport.

» Han har ind­sigt og vi­den om sport. Han pas­se­de rig­tigt godt ind i det mi­ks af me­d­ar­bej­de­re og den to­ne, der var der­u­de. Jeg sy­nes, han var rig­tig god at ha­ve som di­rek­tør, « si­ger stu­di­e­vær­ten Anders Sig­dal.

1. marts 2014: Bret­ton- Mey­er til­træ­der

Få da­ge eft er sin til­træ­del­se lover di­rek­tø­ren la­ve­re bil­let­pri­ser til land­skam­pe­ne. Et til­tag, der dog al­le­re­de er udtænkt, før Bret­ton- Mey­er til­træ­der.

» Uden at kom­me alt for me­get ind på de­tal­jer­ne, så med­fø­rer det og­så en bil­let­stra­te­gi, som i den grad vil væ­re po­si­tiv for dem, der ger­ne vil føl­ge lands­hol­det, « si­ger Claus Bret­ton- Mey­er

Han hol­der ord. 76 pro­cent af bil­let­ter­ne ko­ster nu min­dre end før Bret­ton- Mey­ers til­træ­del­se.

7. marts: Lars Be­rendt fy­res

Som en af si­ne før­ste ger­nin­ger fy­rer di­rek­tø­ren Lars Be­rendt, der gen­nem me­re end 20 år har teg­net DBU udadtil. Kom­mu­ni­ka­tions­che­fen i DBU har dog et ima­ge som ar­ro­gant, bag­ud­sku­en­de og stram­tan­det. Han stod bl. a. bag det me­get om­tal­te Twit­ter- for­bud ved EM i 2012, men han bli­ver og­så rost for at ha­ve pro­fes­sio­na­li­se­ret DBUs kom­mu­ni­ka­tion.

11. marts: Lover stør­re åben­hed

ONS­DAG 4. MARTS 2015 Di­rek­tø­ren fast­slår i BTs web- tv- magasin ’ Mandagstræner’, at DBU og lands­hol­det frem­over skal væ­re me­re åbent og sø­ge me­re kon­takt med fan­se­ne. 10 da­ge se­ne­re gen­ta­ger han bud­ska­bet i et in­ter­view med BT:

» Det er ik­ke, for­di vi skal til at la­ve dyneløft eri, og det er ik­ke, for­di fans el­ler pres­se skal til at sid­de lå­re­ne af spil­ler­ne i om­klæd­nings­rum­met. Spil­ler­ne skal ik­ke ud at prosti­tu­e­re sig selv. Men vi vil ger­ne spør­ge fan­se­ne, hvad de kun­ne tæn­ke sig at se og hø­re fra os, og så skal vi for­hol­de os til det. «

Claus Bret­ton- Mey­er af­slø­rer og­så, at DBU vil ud­ar­bej­de en ’ co­de of con­duct’ - et ad­færds­ko­deks, der skal gi­ve an­sat­te ret­nings­linjer for, hvad der er god og uac­cep­ta­bel op­før­sel.

5. au­gust 2014: Jakob Høy­er an­sæt­tes

Fem må­ne­der eft er fy­rin­gen af Lars Be­rendt præ­sen­te­rer DBU hans afl øser, Jakob Høy­er.

Claus Bret­ton- Mey­er for­an Wem­bley i London få da­ge ef­ter sin til­træ­del­se i marts 2014, da alt var fryd og gam­men for DBU- di­rek­tø­ren. Fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.