L FJEN­DE­BIL­LE­DE

Ret­ton- Mey­er til­t­rå­d­te som di­rek­tør i DBU. BT ser til­ba­ge på hans før­ste år

BT - - SPORTEN -

ONS­DAG 4. MARTS 2015

30. sep­tem­ber 2014: To che­fer fy­res

Som føl­ge af et øn­ske om at om­struk­tu­re­re le­del­sen i DBU svin­ger Claus Bret­ton- Mey­er øk­sen over eli­te­chef Jo­hn Helt og ud­vik­lings­chef Poul Gil­ling. Der går me­re end fem må­ne­der, før der bli­ver an­sat en ny eli­te­chef, mens der end­nu ik­ke er an­sat en ny ta­lent­chef.

» Det er min op­le­vel­se, at rol­len ( eli­te­chef, red.) ik­ke var 100 pro­cent de­fi ne­ret fra star­ten, « ly­der Bret­ton- Mey­ers for­kla­ring på fy­rin­gen af Helt, der var ble­vet an­sat som an­svar­lig for DBUs sto­re ud­vik­lings­pro­jekt ’ Den rø­de tråd’.

Ud­ta­lel­sen om Jo­hn Helt bli­ver kri­ti­se­ret af Claus Bret­tonMey­ers for­gæn­ger, tid­li­ge­re ge­ne­ral­se­kre­tær Jim Stjer­ne Han­sen.

» Alt­så, jeg kan godt for­stå, at man ger­ne vil sæt­te sit eget hold, og jeg kan godt for­stå, at man vil gå ind og for­an­dre på ting, men jeg for­står ik­ke, at man he­le ti­den dyr­ker det med at tis­se bag­ud mod si­ne for­gæn­ge­re. Det for­står jeg ik­ke, « si­ger Jim Stjer­ne Han­sen.

30. ok­to­ber: Liga­lands­hold­s­tur drop­pes

DBU an­non­ce­rer, at den sæd­van­li­ge liga­lands­hold­s­tur i ja­nu­ar af spa­re­hen­syn drop­pes. Det sker, da­gen eft er at DBU har fy­ret ni me­d­ar­bej­de­re, hvil­ket brin­ger an­tal­let af af­ske­di­gel­ser op på 12.

» DBU har ik­ke op­nå­et de øn­ske­de ind­tæg­ter de se­ne­ste år. Sid­ste år var der et un­der­skud på 10 mio. kr., og i in­de­væ­ren­de år er der og­så ud­sigt til et til­sva­ren­de un­der­skud. Der­for har vi væ­ret nødsa­get til at kig­ge på vo­res or­ga­ni­sa­tion og ak­ti­vi­te­ter, og her har vi blandt an­det valgt at spa­re den år­li­ge tur med liga­lands­hol­det, som er en stor ud­gift spost, « for­kla­rer Claus Bret­ton- Mey­er.

8. novem­ber 2014: Tvivl om Ol­sens jobsik­ker­hed

Fem da­ge før den vig­ti­ge EM- kva­li­fi ka­tions­kamp mod Ser­bi­en kom­mer Claus Bret­ton- Mey­er med en op­sigtsvæk­ken­de ud­ta­lel­se. For før­ste gang i Mor­ten Ol­sens tid som land­stræ­ner si­ger en DBU- chef, at land­stræ­ne­ren selv­føl­ge­lig godt kan fy­res.

» Det er ik­ke utæn­ke­ligt at fy­re no­gen. Jeg kan bli­ve fy­ret med dags var­sel, så det er ik­ke utæn­ke­ligt for no­gen. Det er helt af­gø­ren­de – spri­t­af­gø­ren­de – at vi kva­li­fi ce­rer os til EM. Det er vi nødt til. Med det po­ten­ti­a­le, de mu­lig­he­der, vi har, skal vi kva­li­fi ce­re os, « si­ger Claus Bret­ton- Mey­er til Po­li­ti­ken.

Ud­ta­lel­ser­ne ska­ber fl ere da­ges uro om­kring lands­hol­det op til Ser­bi­en- kam­pen. Ik­ke mindst for­di ti­m­in­gen er un­der­lig. For­hol­det mel­lem di­rek­tø­ren og land­stræ­ne­ren li­der na­tur­ligt nok un­der den ud­tal­te fy­rings­trus­sel.

Si­den si­ger Bret­ton- Mey­er i et in­ter­view, at det mu­lig­vis var naivt af ham ik­ke at for­ud­se, hvor stor op­sigt, hans ud­ta­lel­se vil­le med­fø­re, men at det ik­ke har væ­ret un­der over­vej­el­se at fy­re Ol­sen. Di­rek­tø­ren for­sva­rer sig med, at han blot sva­re­de på et hy­po­te­tisk spørgs­mål om, hvor­vidt Ol­sen kun­ne fy­res.

11. de­cem­ber 2014: Vars­ler an­sæt­tel­se af pro­fi ler

Bret­ton- Mey­er lover pro­fi ler til stil­lin­ger­ne som eli­te­chef og ta­lent­chef, som skal hjæl­pe di­rek­tø­ren med at an­sæt­te den næ­ste land­stræ­ner.

» Jeg har ik­ke lagt skjul på, at jeg ik­ke har den sport­s­li­ge kom­pe­ten­ce til ale­ne at an­sæt­te en land­stræ­ner i frem­ti­den. Nu ska­ber vi en tri­angu­le­ring af kom­pe­ten­cer, der har den nød­ven­di­ge ind­sigt i mar­ke­det til, og som kan rå­d­gi­ve mig i en sport­s­lig sam­men­hæng, når den dag kom­mer, og der er be­hov for det, « si­ger Bret­ton- Mey­er.

18. fe­bru­ar 2015: Kon­fl ikt un­der op­sej­ling

For­hand­lin­ger­ne med Spil­ler­for­e­nin­gen om en ny lands­holds­aft ale bry­der sam­men. Claus Bret­ton- Mey­er stil­ler sig i spid­sen for det ul­ti­ma­tum, som DBU gi­ver lands­holds­spil­ler­ne om in­di­vi­du­el­le aft aler og 17 pro­cents løn­ned­gang. Si­ger spil­ler­ne nej til DBUs ud­spil, tru­er DBU med at se bort fra dem i det før­ste hal­vår af 2015.

Midt un­der kon­fl ik­ten præ­sen­te­rer Claus Bret­ton- Mey­er den for­holds­vist ukend­te team ma­na­ger i Brønd­by Kim Hal­l­berg som ny eli­te­chef. An­sæt­tel­sen lig­ger ’ me­get langt fra de for­vent­nin­ger, DBU fra be­gyn­del­sen hav­de etab­le­ret i for­bin­del­se med om­ta­len af stil­lings­op­sla­get’, skri­ver BTs fod­bol­dre­dak­tør, Mor­ten Cro­ne Se­jers­bøl, i en kom­men­tar.

Da Dansk Fod­bold Award bli­ver afh oldt da­gen før DBUs re­præ­sen­tant­skabs­mø­de i Oden­se eft er at væ­re ud­skudt i to må­ne­der, ’ glem­mer’ DBU at in­vi­te­re Mor­ten Ol­sen og de øv­ri­ge land­stræ­ne­re og as­si­sten­ter.

Kom­mu­ni­ka­tions­chef Jakob Høy­er for­sik­rer eft er­føl­gen­de, at der er ta­le om en forg­lem­mel­se, men set i ly­set af det dår­li­ge kli­ma mel­lem land­stræ­ne­ren og le­del­sen, er det nemt at tol­ke det som en be­vidst ude­la­del­se.

3. marts 2015: Til­ba­ge til for­hand­lings­bor­det

Da fri­sten for DBUs ul­ti­ma­ti­tum til spil­ler­ne ud­lø­ber 2. marts, må DBU op­gi­ve at fø­re trus­len ud i li­vet og gen­op­ta­ger i ste­det for­hand­lin­ger­ne med Spil­ler­for­e­nin­gen, som kræ­vet af lands­holds­spil­ler­ne fort­sat skal re­præ­sen­te­re dem over for DBU. Et ge­di­gent ne­der­lag for Claus Bret­ton- Mey­er.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.