Vil­le få me­get ud af Bendt­ner

Ho­bro- træ­ner Jonas Dal tror på, at fod­bold­spil­le­re har brug for me­re end ba­re at tæn­ke fod­bold

BT - - SPORTEN - SER PÅ MEN­NE­SKET Jep­pe Pe­der­sen jepp@ spor­ten. dk Fo­to: Claus Fi­sker/ Sø­ren Bid­strup

I Dansk Idræts For­bunds med­lems­blad, Idræts­liv, der udkommer i mor­gen, ta­ler Ho­bro- træ­ner Jonas Dal om, hvil­ke vær­di­er træ­ne­ren selv og re­sten af Ho­bro- sta­ben kan til­fø­re klub­bens spil­le­re.

Un­der in­ter­viewet kom­mer snak­ken ind på spil­le­re som for ek­sem­pel Ni­ck­las Bendt­ner, der på trods af et stort ta­lent har svært ved at kla­re sig.

» Vi i Ho­bro kig­ger på men­ne­sket før fod­bold­spil­le­ren. Jeg tror, vi vil kun­ne få rig­tig me­get ud af Ni­ck­las Bendt­ner og ge­ne­relt de per­son­lig­he­der, der ik­ke har haft ret me­get an­det end fod­bold at gø­re med i de­res liv. Jeg tror på, at det er vig­tigt at se ver­den fra fle­re si­der og gø­re det lidt me­re nu­an­ce­ret end ba­re det at væ­re fod­bold­spil­ler, « si­ger Jonas Dal, der un­der­stre­ger, at Ni­ck­las Bend­n­ter er alt for stor en spil­ler til at kun­ne spil­le for Ho­bro.

For­plig­tet fæl­les­skab

Jonas Dal ta­ler om ’ for­plig­ti­get fæl­les­skab’, der hand­ler om, at al­le skal gi­ve no­get af sig selv til fæl­les­ska­bet for at få en suc­ces ud af det på den lan­ge ba­ne.

» I en spil­ler med den hi­sto­rie, som Ni­ck­las Bendt­ner har, vil­le vi må­ske kun­ne gi­ve ham no­get, der kun­ne få ham til at blom­stre som fod­bold­spil­ler. For­di vi kan nog­le ting på det men­ne­ske­li­ge plan, « si­ger Jonas Dal og fort­sæt­ter:

» Det hand­ler om at væ­re en ak­tiv med­spil­ler frem for at væ­re en lyk­ke­rid­der, der ba­re skal ha­ve uden at gi­ve. Man skal sæt­te no­get på spil for at få no­get ud af det for­plig­ten­de fæl­les­skab. «

Går li­ge ind i hjer­tet

Jonas Dal næv­ner en spil­ler som Ho­bros tid­li­ge­re an­gri­ber Emil Berg­gre­en, der var el­sket af al­le i klub­ben for at væ­re den åb­ne og ær­li­ge land­mand.

» Emil Berg­gre­en går li­ge ind i hjer­tet på al­le folk, for han er åben og sød med sit bon­de­gårds­liv. En her­lig fyr, der ger­ne vil nog­le an­dre ting end ba­re fod­bold.

Han gav en fan­ta­stisk mas­se til vo­res hold. Da han score­de sit før­ste mål, var al­le hen­ne og om­fav­ne ham, og det var som om, han score­de i sid­ste mi­nut af VM- fi­na­len, « si­ger han. «

Jonas Dal glæ­der sig især over til­fø­jel­sen af Mikkel Thy­ge­sen og Mikkel Beck­mann. To sto­re spil­le­re - i Ho­bro- re­gi - og Jonas Dal glæ­der sig til at se, om han kan ind­fø­re ’ Ho­bro­ån­den’ i dem.

» De to har ik­ke rig­tigt la­vet an­det end at spil­le fod­bold. Så bli­ver det en test for os, om vi kan det her, « si­ger Jonas Dal.

Hvis han hav­de mu­lig­hed for det, tror Ho­bro- træ­ner Jonas Dal på, han vil­le få godt ud­byt­te af Ni­ck­las Bendt­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.