’’

BT - - SPORTEN - Kenn Han­sen. Kenn Han­sen Fo­to: Claus Fi­sker

Det her er jo et hi­sto­risk spring for den dan­ske dom­mer­stand

I ef­ter­å­ret kun­ne BT frem­vi­se, at dom­mer­ne ar­bej­de­de i gen­nem­snit 40 ti­mer om ugen - ud over de­res dom­mertjans.

» Det er svært i en travl hver­dag, hvor man nog­le gan­ge bli­ver nødt til at træ­ne i frokost­pau­sen. Nu kan man jo for­bed­re sig ved blandt an­det at bli­ve me­get me­re kamp­spe­ci­fik og få en me­re kva­li­fi­ce­ret træ­ning, « si­ger Kenn Han­sen.

Han har li­ge­som fle­re af de an­dre dom­me­re en fast kar­ri­e­re ved si­den af dom­mer­ger­nin­gen. Iføl­ge den dan­ske top­dom­mer bli­ver det ik­ke et pro­blem for dem, der bli­ver pro­fes­sio­nel­le.

» Dom­mer­af­ta­len er jo skru­et sam­men så­le­des, at man ik­ke be­hø­ver at op­gi­ve he­le sin kar­ri­e­re. Men man skal selv­føl­ge­lig væ­re klar til at gå ned i tid, « si­ger han.

Par­ter­ne har end­nu ik­ke be­slut­tet sig for, hvil­ke to dom­me­re der skal pro­fes­sio­na­li­se­res. Kenn Han­sen vil ik­ke af­vi­se, at han kun­ne se sig selv som pro­fes­sio­nel dom­mer.

» Det er su­per in­ter­es­sant, og jeg har al­tid sagt, at jeg ger­ne vil bru­ge me­re tid på dom­mer­ger­nin­gen. Men jeg er ik­ke ble­vet spurgt per­son­ligt end­nu. Det er en di­a­log mel­lem de på­gæl­den­de par­ter, og så må vi se, hvem de væl­ger, « si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.