Hø­ge­ne fly­ver højt i den nord­jy­ske du­el

Fre­de­riks­havn Whi­te Hawks snup­pe­de end­nu en hjem­me­sejr over Aal­borg Pira­tes i kvart­fi­na­ler­nes ar­vefjen­de­op­gør

BT - - SPORTEN - IS­HO­CK­EY Pe­ter Fred­berg fred@ spor­ten. dk KVART­FI­NA­LER - TRED­JE KAMP

Dra­ma­et i det nord­jy­ske rul­ler vi­de­re, og det sid­ste ord er langt­fra sagt.

Selv om Fre­de­riks­havn Whi­te Hawks tog 2- 1- fø­rin­gen med 3- 1- sej­ren for øj­ne­ne af 1.710 til­sku­e­re i den ny prag­ta­re­na i af­tes, er Aal­borg Pira­tes død­sens far­li­ge.

Fle­re end 4.000 til­sku­e­re for­ven­tes på plads i Gi­gan­ti­um Is­a­re­na på fre­dag til kamp fi­re, og kan pira­ter­ne spil­le, som de gjor­de i sid­ste halv­del af kam­pen i af­tes, er det sta­dig en pi­vå­ben se­rie.

» Vi har en 2- 0- fø­ring, vi skal for­sva­re i tred­je pe­ri­o­de og træk­ker lidt til­ba­ge, men jeg sy­nes, vi har god kon­trol over kam­pen og holdt et højt ni­veau, « si­ger spil­le­ren med Fre­de­riks­havns og play­of­fs stør­ste skæg, Mor­ten Lie.

» Vi ved godt, at Aal­borg vil få chan­cer og er far­li­ge, men Joe Fal­lon spil­le­de en stor kamp og tog de skud, han skul­le. Han gi­ver os tryg­hed. «

Adam Mil­ler blev in­den kam­pen hyl­det som må­ne­dens spil­ler i Fre­de­riks­havn, og ame­ri­ka­ne­ren kvit­te­re­de med en for­ry­gen­de kamp og tre mål. Jo vig­ti­ge­re kam­pe­ne er, des bed­re spil­ler han.

I før­ste pe­ri­o­des sid­ste se­kund ham­re­de han puck­en op i kryd­set, og tre mi­nut­ter in­de i an­den var han på plet­ten i po­wer­play. Vær­s­go, 2- 0. I tred­je pe­ri­o­de med 54 se­kun­der til­ba­ge score­de han i tomt mål fra egen zo­ne, blev no­te­ret for sæ­so­nens tred­je hat­tri­ck og fejret med ka­sket­ter, der blev ka­stet på isen.

For­in­den hav­de Se­ba­sti­an Eh­lers re­du­ce­ret til 1- 2 med bag­hån­den på en re­tur fra Joe Fal­lon og skabt nervø­si­tet hos ven­del­bo­er­ne.

De fy­sisk spil­len­de pira­ter øde­lag­de me­get for sig selv med dum­me ud­vis­nin­ger, men var og­så gif­ti­ge og hav­de chan­cer i an­den pe­ri­o­de, hvor hjem­me­hol­det be­ru­set af spil­do­mi­nan­sen glem­te de­fen­si­ven og gav ko­los­sa­le blot­tel­ser.

At play­off er en barsk af­fæ­re, var Ky­le Bus­hee et godt ek­sem­pel på. Pira­tes’ ame­ri­kan­ske ba­ck, som blev mat­chvin­der søn­dag, blev skudt ned af Ro­bin Berg­man i an­den pe­ri­o­de og lig­ne­de ik­ke en mand, der vil­le kun­ne træk­ke

FRE­DE­RIKS­HAVN WHI­TE HAWKS - AAL­BORG PIRA­TES

Fre­de­riks­havn fø­rer 2- 1

SØN­DERJY­SKE - RØ­D­OV­RE MIGH­TY BULLS

Søn­derjy­ske fø­rer 2- 1

ODEN­SE BUL­L­DOGS - ES­B­JERG ENER­GY

Es­b­jerg fø­rer 3- 0

HER­NING BLUE FOX - RUNG­STED IS­HO­CK­EY

Rung­sted fø­rer 2- 1 i et par skøjter det næ­ste par da­ge, da han blev hjul­pet ud. Men miraku­løst løb han igen på isen seks mi­nut­ter se­ne­re.

Mat­ch­bold og liv­li­ner

Med tre mål in­den for de sid­ste seks mi­nut­ter vend­te Es­b­jerg Ener­gy 0- 1 til 3- 1 og en 3- 0- fø­ring i kam­pe over Oden­se Bul­l­dogs.

Det er ik­ke sket tid­li­ge­re i den dan­ske play­off- hi­sto­rie, at et hold er kom­met til­ba­ge fra tre ne­der­lag i rap, så Bul­l­dogs er unæg­te­ligt il­de ude.

Her­ning Blue Fox af­vær­ge­de ’ ka­ta­stro­fen’ med 2- 1 over Rung­sted Is­ho­ck­ey på to mål af Vi­ctor Ba­ck­man og re­du­ce­ring til 1- 2 i kam­pe.

Søn­derjy­ske brag­te sig på 2- 1 i kam­pe mod Rø­d­ov­re Migh­ty Bulls med en 5- 2- sejr i Vo­jens med tre mål i tred­je pe­ri­o­de, det sid­ste i tomt mål.

Selv om Fre­de­riks­havn Whi­te Hawks i af­tes tog 2- 1- fø­rin­gen i kvart­fi­na­le­se­ri­en med 3- 1- sej­ren for øj­ne­ne af 1.710 til­sku­e­re i den ny prag­ta­re­na i Fre­de­riks­havn, er Aal­borg Pira­tes død­sens­far­li­ge. Fo­to: Jan Kors­gaard - Ka­nut. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.