Det lys­ner for Pira­tes

BT - - SPORTEN - OVER­LE­VEL­SE Pe­ter Fred­berg fred@ spor­ten. dk

Pira­ter­ne send­te en varm tak til Fre­de­riks­havn Whi­te Hawks, da de valg­te de søn­den­fjords ri­va­ler i kvart­fi­na­len.

Det be­ty­der pen­ge i kas­sen, og i Aal­borg glæ­der de sig al­le­re­de til fjer­de kamp på fre­dag i Gi­gan­ti­um Is­a­re­na.

Aal­borg Pira­tes kæm­per nem­lig en kamp på liv og død. Ik­ke kun i play­off mod hø­ge­ne, men og­så i det øko­no­mi­ske stormvejr, sørø­ver­ne er rø­get ind i. En ak­tie­e­mis­sion med et loft på fi­re mio. kr. lø­ber frem til 24. marts og har få­et en løf­te­rig start.

» Vi har få­et til­sagn om køb af ak­tier for den før­ste mil­li­on kro­ner, har talt med man­ge men­ne­sker og sat en lang ræk­ke ak­ti­vi­te­ter i gang, « si­ger Aal­borg Pira­tes’ be­sty­rel­ses­for­mand, Mor­ten Fals.

» Vi sat­ser på en bred ejer­kreds med man­ge am­bas­sa­dø­rer for klub­ben. Det er dén vej, vi går. Men der er lang vej end­nu, selv om man­ge har øn­sket at væ­re en del af det frem­ti­di­ge ar­bej­de med at ska­be et lang­sig­tet bæ­re­dyg­tigt Aal­borg Pira­tes. «

DIU hol­der øje

Aal­borg Pira­tes så da­gens lys i 2012, da AaB A/ S af­vik­le­de al­le ik­ke- fod­bol­d­re­la­te­re­de ak­ti­vi­te­ter. Et helt nyt is­ho­ck­ey­sel­skab skul­le byg­ges op fra grun­den med nye eje­re, ny be­sty­rel­se, nye spil­le­re. Etab­le­rings­om­kost­nin­ger­ne har væ­ret dy­re og re­sul­te­ret i et drifts­un­der­skud hvert år.

På bag­grund af tid­li­ge­re års ne­ga­ti­ve re­sul­ta­ter for­ven­ter Aal­borg Pira­tes at skul­le bru­ge halvan­den mil­li­on kro­ner til be­ta­ling af gam­mel gæld.

Aal­borg Pira­tes over­le­vel­ses­kamp føl­ges med spæn­ding i Dan­marks Is­ho­ck­ey Uni­on, DIU. Går pira­ter­ne plan­ken ud, be­ty­der det et års ka­ran­tæ­ne i Me­tal Li­ga­en, og pira­ter­ne vil få svært ved at hol­de på si­ne man­ge ta­len­ter, hvis den står på 1. di­vi­sion. Og fle­re års må­l­ret­tet ta­len­t­ar­bej­de vil væ­re tabt på gul­vet.

» Det er en su­perær­ger­lig si­tu­a­tion. Aal­borg er en stor og vig­tig is­ho­ck­ey­by med stol­te tra­di­tio­ner og nog­le af lan­dets bed­ste fa­ci­li­te­ter, « si­ger DIUs di­rek­tør, Ul­rik Lar­sen.

Aal­borg Pira­tes ar­bej­der in­tenst på at skaf­fe fi­re mio. kr. i en ak­tie­e­mis­sion, så klub­ben kan over­le­ve. Fo­to: Ka­nut. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.