Mikkel Han­sen på hold med Ka­ra­batic

BT - - SPORTEN - DREAM TEAM Jep­pe Pe­der­sen jepp@ bt. dk

Det er ik­ke kun i fod­bol­dens ver­den, at den fran­ske klub Pa­ris Saint Ger­main hen­ter ver­dens­klas­se spil­le­re.

Den oli­e­ri­ge klub har net­op la­vet hånd­bold­hi­sto­ri­ens stør­ste han­del ved at hen­te ver­dens bed­ste hånd­bold­spil­ler, Ni­ko­la Ka­ra­batic, til klub­ben, der har dan­ske Mikkel Han­sen som en af pro­fi­ler­ne. Det skri­ver TV2 Spor­ten.

PSG har i over en må­ned for­søgt at gaf­le den nu snart tid­li­ge­re Bar­ce­lo­na- stjer­ne, og det er nu en­de­lig lyk­ke­des. Iføl­ge TV2 Spor­ten har den fran­ske ven­stre­ba­ck en fri­købs­klau­sul på to mil­li­o­ner eu­ro ( ca. 15 mio. kr.), og hvis den er ble­vet ind­løst i hand­len, vil det væ­re den stør­ste spil­ler­han­del no­gen­sin­de i hånd­bold­hi­sto­ri­en.

Kå­ret til ver­dens bed­ste

Den 30- åri­ge bag­spil­ler, der i ja­nu­ar var med til at vin­de VM- guld med Frank­rig i Qa­tar, er net­op ble­vet kå­ret som ver­dens bed­ste hånd­bold- spil­ler for­an Mikkel Han­sen. Ud over Mikkel Han­sen og nu Ni­ko­la Ka­ra­batic har ryg­ter­ne læn­ge svir­ret om, at pa­ri­ser­ne vil ha­ve fin­gre i KIF Kol­ding Kø­ben­havns sven­ske su­per­stjer­ne, Kim An­der­s­son. En stær­ke­re bag­kæ­de er svær at fin­de.

Af an­dre pro­fi­ler hos Pa­ris Saint- Ger­main kan næv­nes må­l­man­den Thier­ry Omey­er, streg­spil­le­ren Igor Vo­ri, høj­re­fløj­en Luc Aba­lo og play­ma­ker Da­ni­el Narcis­se, og det fran­ske mester­hold er da og­så blandt fa­vo­rit­ter­ne til at hjem­ta­ge det­te års Cham­pions Le­ague- tro­fæ.

Mette Grav­holt ( tv.) og Maria Fi­sker ( th.) er blandt de ot­te EM- spil­le­re, der ik­ke har få­et plads i den nye lands­hold­strup. Det har Kri­sti­na Kri­sti­an­sen ( i mid­ten) til gen­gæld.

Fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe

Mikkel Han­sen og Ni­ko­la Ka­ra­batic har stå­et over for hin­an­den et hav af gan­ge – blandt an­det i VM- fi­na­len i 2011. Nu bli­ver de snart hold­kam­me­ra­ter i Pa­ris Saint- Ger­main. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.