’’

BT - - SPORTEN - He­i­ne Erik­sen

Vi gi­ver nye spil­le­re chan­cen for at vi­se, om de er klar til at ta­ge det næ­ste skridt og væ­re med på det­te ni­veau

» Jeg har op­le­vet, at der har væ­ret fem- seks spæn­den­de spil­le­re at væl­ge imel­lem på al­le po­si­tio­ner, og det er rig­tigt fedt, « si­ger Erik­sen.

Få træ­nin­ger

Den mid­ler­ti­di­ge land­stræ­ner har blandt an­det valgt at gi­ve de nye spil­le­re chan­cen, for at vi­se Klavs Bruun nog­le af de spil­le­re, der står klar i kulis­sen.

» Vi gi­ver nye spil­le­re chan­cen for at vi­se, om de er klar til at ta­ge det næ­ste skridt og væ­re med på det­te ni­veau. Det gør jeg blandt an­det. for­di den næ­ste slut­run­de lig­ger langt ude i frem­ti­den, så det er mu­ligt at prø­ve nye kræf­ter af, « si­ger He­i­ne Erik­sen, der i alt ta­ger 18 spil­le­re med til Frank­rig, hvor spil­le­ti­den vil bli­ve jævnt for­delt, da klub­ber­ne står over for vig­ti­ge slut­spilskam­pe kort ef­ter lands­holds­sam­lin­gen:

» Vi har sam­men­sat en trup af spil­le­re, der er fri­ske og helt ska­des­fri, så de kan præ­ste­re over en hel uge. Det er sam­ti­dig en me­get lidt sam­men­spil­let grup­pe, og vi får kun tre træ­nin­ger in­den af­rej­se, så det er vig­tigt, de kan væ­re med i he­le for­lø­bet, og det er og­så med det ud­gangs­punkt, vi spil­ler kam­pe­ne. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.