Hår­de­ste ru­te no­gen­sin­de ’’

BT - - SPORTEN - VILDT JUBILÆUMSLØB Jep­pe Pe­der­sen jepp@ bt. dk Jesper Wor­re

Vi vil ger­ne ha­ve Jakob Fuglsang til start, og vi­ser det he­le sig at væ­re en storm i et glas vand, er Asta­na igen et em­ne

Når det tra­di­tions­ri­ge Post Dan­mark Rundt kø­res fra 4. til 8. au­gust, bli­ver det med den hår­de­ste ru­te i lø­bets hi­sto­rie.

Kon­ge­e­ta­pen lig­ger i år på 3. eta­pe, hvor der – na­tur­lig­vis, fri­stes man til at si­ge – bli­ver kørt i Vej­les bak­ke­de ter­ræn, sær­ligt på den fryg­tind­g­y­den­de Kid­des­vej. Den 450 me­ter lan­ge bak­ke har en gen­nem­snit­lig stig­nings­pro­cent på 11,1 og sti­ger på sit hø­je­ste med 15,1 pro­cent. He­le eta­pen er 185 se­je ku­pe­re­de ki­lo­me­ter og in­de­hol­der i alt 2.000 høj­de­me­ter.

Ud over kon­ge­e­ta­pen skal ryt­ter­ne igen­nem en 13,6 ki­lo­me­ter kort en­kel­start om­kring Hels­in­gør. En en­kel­start som spe­ci­elt løbs­di­rek­tør Jesper Wor­re er me­get til­freds med.

» Jeg glæ­der mig til en­kelt­star­ten i de im­po­ne­ren­de om­gi­vel­ser for­an Kron­borg på hav­nen i Hels­in­gør og da­gen ef­ter, hvor star­ten går med Fre­de­riks­borg Slot som bag­grund i Hil­le­rød in­den den tra­di­tio­nel­le fi­na­le på Fre­de­riks­berg Al­lé. Det bli­ver en stor op­le­vel­se for al­le, « si­ger han i en pres­se­med­del­el­se.

Asta­na er ik­ke vel­kom­men

Fem af årets Tour de Fran­ce- hold er blandt del­ta­ger­ne i årets dan­ske løb, der har 25- års ju­bilæum: Tin­koff- Saxo, Lotto- Sou­dal, MTN- Qhu­be­ka, Bora- Ar­gon og Team Eu­ro­pcar. Des­u­den bli­ver der sta­dig for­hand­let med bå­de Etixx- Om­e­ga Phar­ma, der har Bri­an Holm som sport­s­di­rek­tør, og Team Sky, hvor Car­sten Jeppesen er tek­nisk di­rek­tør. På start­lis­ten er og­så Dan­marks stør­ste cy­kel­hold, Cult Ener­gy Cycling.

Der­i­mod øn­sker Jesper Wor­re ik­ke at ha­ve Jakob Fuglsang og re­sten af Asta­na­hol­det med, så læn­ge det er blan­det ind i den ver­se­ren­de do­ping- skan­da­le, som kan en­de med at ko­ste det ka­sak­hi­ske hold Wor­ld Tour- li­cen­sen.

» Vi vil ger­ne ha­ve Jakob Fuglsang til start, og vi­ser det he­le sig at væ­re en storm i et glas vand, er Asta­na igen et em­ne, men vi­ser det sig, at der er hold i an­kla­ger­ne, skal det hel­ler ik­ke kø­re Post Dan­mark Rundt, « si­ger Jesper Wor­re til Ritzau iføl­ge DR.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.