Let sejr til Woz­ni­a­cki

BT - - SPORTEN - OVER­LE­GEN Mads Kind­berg Nielsen ni­el@ spor­ten. dk

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki vandt let over Ya­fan Wang i før­ste run­de af WTA- tur­ne­rin­gen BMW Ma­lay­si­an Open med cif­re­ne 6- 3, 6- 1.

Den dan­ske ten­nis­spil­ler be­gynd­te el­lers skidt i Ku­a­la Lum­pur. Hun tab­te hur­tigt de to før­ste par­ti­er, men kom til­ba­ge – blandt an­det tak­ket væ­re sin go­de bag­hånd, der fle­re gan­ge slog bol­den for­bi den ukend­te ki­ne­ser.

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki

er top­se­e­det i tur­ne­rin­gen, og det var i den grad til at se mod Ya­fan Wang, der lig­ger num­mer 157 på ver­dens­rang­li­sten. Ge­ne­relt var Woz­ni­a­cki sin mod­stan­der over­le­gen kam­pen igen­nem.

Kam­pen bød på fle­re lan­ge du­el­ler. Her buk­ke­de ki­ne­se­ren un­der for Woz­ni­a­cki, der trods alt har me­re er­fa­ring med spil på så højt ni­veau.

I an­den run­de mø­der Woz­ni­a­cki end­nu en ki­ne­ser, Lin Zhu, der i sin før­ste run­de­kamp vandt i tre sæt over ukrai­ne­ren Yuliya Bey­gelzi­mer med 6- 4, 4- 6, 6- 3.

Sej­ren over Ya­fan Wang går næp­pe over i hi­sto­ri­en som en af Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­ck­is stør­ste præ­sta­tio­ner, men det gør New York Ma­rat­hon 2. novem­ber sid­ste år iføl­ge hen­de selv.

Til WTAs hjem­mesi­de si­ger dan­ske­ren:

» Det var en af mi­ne stør­ste præ­sta­tio­ner i mit liv - ud­over at spil­le ten­nis. Må­ske skal jeg en­gang i frem­ti­den over­ve­je at del­ta­ge i fle­re ma­ra­ton­løb. «

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki gen­nem­før­te de 42,195 km i ti­den 3 ti­mer, 26 mi­nut­ter og 33 se­kun­der. Må­let var at kom­me un­der tre en halv ti­me.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.