Jeg har op­byg­get et rin­ge renom­mé

Lars Løk­ke Ras­mus­sen ta­ler ud om si­ne svæ­re­ste stun­der i de se­ne­re år

BT - - VOORZIJDE PAGINA - An­dreas Kar­ker kar­ker@bt.dk

Det er li­ge så us­undt at be­væ­ge sig for lidt, som det er at ry­ge. Der­for vil vi sæt­te fo­kus på fy­sisk ak­ti­vi­tet i 2007. Ud­over at fy­sisk ak­ti­vi­tet er godt for sund­he­den, har det og­så an­dre po­si­ti­ve si­der. Det er med til at ska­be fæl­les­ska­ber, og det gi­ver ek­stra over­skud i dag­lig­da­gen – det er i hvert fald min er­fa­ring In­den­rigs- og sund­heds­mi­ni­ster Lars Løk­ke, 15. marts 2007 Kri­sen har væ­ret hård ved Dan­mark, men ik­ke hår­de­re, end at vi selv kan ret­te op på si­tu­a­tio­nen. Det kræ­ver øko­no­misk selv­di­sci­plin. Det kræ­ver, at vi ud­sky­der nog­le af de go­de og ra­re skat­te­let­tel­ser, vi hav­de i ud­sigt. Og det kræ­ver, at vi får et me­re vel­fun­ge­ren­de ar­bejds­mar­ked, hvor folk ik­ke kom­mer til at hæn­ge fast i dag­pen­ge­sy­ste­met i åre­vis, men der­i­mod kom­mer i job Stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen, 5. ju­ni 2010

Han har et plet­tet renom­mé. Og det er hans egen skyld.

Det er­ken­der Ven­stres for­mand Lars Løk­ke Ras­mus­sen i et ær­ligt og ef­ter­tænk­somt in­ter­view med DR2- stu­di­e­vær­ten Nynne Bjer­re Christensen, der blev sendt på DR2 i af­tes.

I in­ter­viewet ta­ler han ud om at ha­ve mi­stet kon­tak­ten med de­le af bag­lan­det, med nog­le af de små Ven­stre- for­e­nin­ger ude på lan­det, der plud­se­lig vend­te sig imod ham sid­ste som­mer og kræ­ve­de en ny for­mand på det hi­sto­ri­ske og dra­ma­ti­ske ho­ved­be­sty­rel­ses­mø­de 3. ju­ni, hvor Løk­ke kun red­de­de sit fort­sat­te for­mand­skab med det yder­ste af neg­le­ne i kæl­de­ren un­der Oden­se Con­gress Cen­ter.

Har hvilet på laur­bær­re­ne

Han snak­ker om, at han har ta­get ting for gi­vet, og at han har hvilet på laur­bær­re­ne.

» Med den gen­nem­sig­tig­hed, der har væ­ret, og det, jeg har slæbt med, har jeg op­byg­get et rin­ge renom­mé. Jeg tror, det er i ro­ma­nen Don Qu­ixo­te, der er én, der si­ger, at hvis man har ry for at stå tid­ligt op om mor­ge­nen, kan man godt sove læn­ge. Og det gæl­der og­så den an­den vej, « si­ger Lars Løk­ke.

Han snak­ker ik­ke udenom i sa­gen om ha­bit­ter og un­der­buk­ser. Han prø­ver helt ty­de­ligt at klin­ke skå­re­ne med de Ven­stre- folk, der sta­dig måt­te væ­re util­fred­se, og ska­be ro og sam­men­hold i Ven­stre op til fol­ke­tings­val­get, der kan kom­me når som helst. Løk­ke er ty­de­ligt be­vidst om, at han står til at vin­de val­get, men at hans tro­vær­dig­hed har lidt et al­vor­ligt knæk, hvil­ket er ble­vet do­ku­men­te­ret i en lang ræk­ke me­nings­må­lin­ger.

Så sent som 12. fe­bru­ar i år skra­be­de Løk­ke end­nu en gang bun­den i en tro­vær- dig­heds­må­ling fra Wil­ke for Jyl­lands- Po­sten. Her var Løk­ke den mindst tro­vær­di­ge af samt­li­ge par­ti­le­de­re. Mest tro­vær­dig var Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl ( DF), skar­pt for­fulgt af Jo­han­ne Sch­midt- Nielsen ( EL). Må­lin­ger­ne er et tegn på, at tøjsa­gen i 2014 og GGGI- sa­gen i 2013 sta­dig træk­ker dy­stre spor i væl­ger­nes be­døm­mel­se af Løk­kes per­son.

» Tøjsa­gen bli­ver en sag, for­di der er en sag. Det er no­get, der kan dis­ku­te­res. Det er nog­le plet­ter, jeg har sat på mig selv, « si­ger han.

Ta­ger det ful­de an­svar

Og han ta­ger igen det ful­de an­svar for Ven­stres ka­ta­stro­falt rin­ge valg til Eu­ro­pa- Par­la­men­tet, hvor Ven­stre kun fik valgt to med­lem­mer, hvoraf det ene var hans vær­ste kri­ti­ker, Jens Ro­h­de. Det har han lært af, si­ger Løk­ke.

» Der er et valg til Eu­ro­paPar­la­men­tet, hvor det ind­tryk, der var af mig, var be­stem­men­de for, hvor­dan det gik. Min læ­re af det er, at man skal pas­se ufat­te­lig me­get på

med at ta­ge ting for gi­vet. På det per­son­li­ge plan be­ty­der det, at jeg har væ­ret i det­te par­ti al­tid, og jeg kan sim­pelt­hen ik­ke fo­re­stil­le mig an­det. «

Ela­stik­ken ved at knæk­ke

» Jeg tog for gi­vet, at jeg var i sam­klang med Ven­stre. Jeg har stort set brugt al­le mi­ne våg­ne ti­mer, si­den jeg var 16 år, i Ven­stre. Der fin­des nær­mest ik­ke den væl­ger­for­e­ning, det for­sam­lings­hus og det rå­d­hus, jeg ik­ke har be­søgt over tid. Men det er net­op over tid, og der er jeg må­ske endt i en sti­tu­a­tion, hvor jeg hvi­ler på laur­bær­re­ne. Jeg fø­ler må­ske, jeg har væ­ret al­le ste­der, men nog­le ste­der er det i vir­ke­lig­he­den ti år si­den, jeg har væ­ret der. Så er der mi­stet no­get kon­takt, og så er ela­stik­ken ved at knæk­ke. «

» Har vi tabt føling med os selv og hin­an­den? Er der en kul­turkløft der ræk­ker ud over Ven­stre? Mas­ser af by­sam­fund op­le­ver af­vik­ling, mens Østjyl­land og Kø­ben­havn spur­ter af sted. Det tru­er livs­ner­ven i lan­det, « si­ger han.

Over­ve­je­de nyt job

Han ta­ler og­så om, hvor­når han har over­ve­jet, om den po­li­ti­ske kar­ri­e­re er det he­le værd. Løk­ke har gen­nem åre­ne lø­ben­de drøf­tet al­le stra­bad­ser­ne og de per­son­li­ge om­kost­nin­ger i top­po­li­tik med sin ko­ne Sól­run. Der har tid­li­ge­re væ­ret en si­tu­a­tion med et job­til­bud i det pri­va­te er­hvervs­liv med me­get bed­re løn. Fa­mi­li­en var ik­ke i tvivl. De men­te, Løk­ke skul­le ta­ge det. Bør­ne­ne hav­de al­le­re­de øre­mær­ket pen­ge­ne til en swim­m­ing­pool i bag­ha­ven i Græ­sted, hvor fa­mi­li­en bo­e­de den­gang. Men det end­te med, at Løk­ke fik et ’ sig­nal’ fra Anders Fogh om, at Fogh selv vil­le vi­ge plad­sen in­den for en over­sku­e­lig tid og la­de Løk­ke kom­me til. Og så valg­te han at bli­ve i po­li­tik.

» Jeg har over­ve­jet, hvor­når det var uma­gen værd, når det har gjort for ondt på dem der­hjem­me, der ik­ke har bedt om det. «

Nog­le på tu­den

» Jeg har selv stuk­ket snu­den frem, og jeg kan godt tå­le at få nog­le på tu­den. Men mi­ne børn har jo ik­ke bedt om at ha­ve mig som far. Så i de si­tu­a­tio­ner, hvor de har skul­let stå på mål for no­get, som er helt uden for de­res ind­fly­del­se, har jeg haft den tan­ke. Selv kan jeg godt tå­le de tæsk, jeg får. Men jeg tæn­ker, at det skal gø­re en for­skel. Hvis det ik­ke gør en for­skel, kan det væ­re li­ge me­get, « si­ger Lars Løk­ke Ras­mus­sen.

Jeg kan hu­ske alt, hvad der er sagt, men ik­ke hvem der har sagt det. Kri­tik, der er bå­ret af kær­lig­hed til Ven­stre, er så­dan set vel­kom­men. Med det sagt, så skal vi nu – und­skyld ud­tryk­ket – til­ba­ge i ar­bejd­s­tø­jet

Ven­stres for­mand Lars Løk­ke Ras­mus­sen, 3. ju­ni 2014

Bil­le­der­ne ta­ler de­res ty­de­li­ge sprog: Po­li­tik har ty­de­lig­vis sat si­ne spor på Ven­stres le­der Lars Løk­ke Ras­mus­sen. Fra den gla­de og op­ti­mi­sti­ske sund­heds­mi­ni­ster i 2007, til den slid­te stats­mi­ni­ster i 2009 og en­de­lig til den be­kym­re­de og mær­ke­de op­po­si­tions­le­der i 2015. Fo­to: Keld Navn­toft og Ni­els Ahl­mann Ole­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.