An­holdt seks ti­mer eft er rø­ve­ri

Med­brag­te ’ kon­trakt’ til mil­li­ar­dær- off er

BT - - NYHEDER - Bir­ger A. Andersen baa@ bt. dk jvl@ bt. dk

Iføl­ge det ame­ri­kan­ske magasin For­bes’ se­ne­ste op­gø­rel­se er Co­l­o­p­last- mil­li­ar­dæ­ren Ni­els Pe­ter Lou­is- Han­sen på en delt tred­je­plads på li­sten over Dan­marks ri­ge­ste med en per­son­lig for­mue på næ­sten 26 mia. kr.

Fo­tos: Thomas Lek­feldt og PR

HJEM­ME­RØ­VE­RI

Jesper Vestergaard Lar­sen Den be­væb­ne­de hjem­me­rø­ver, der søn­dag aft en slog til mod et af Dan­marks ab­so­lut ri­ge­ste æg­te­par – Co­l­o­p­last- mil­li­ar­dæ­ren Ni­els Pe­ter Lou­is- Han­sen og hans hu­stru Ger­da – i en pragtvil­la på Ved­bæk Strand­vej nord for Kø­ben­havn, var ky­nisk til fi nger­spid­ser­ne.

Da gerningsmanden om­kring kl. 20.30 søn­dag aft en cho­ke­re­de den 70- åri­ge Co­l­o­p­last- mil­li­ar­dær og hans hu­stru ved plud­se­lig at stå i de­res dag­ligstue eft er at ha­ve knust en ru­de, tru­e­de han med en pi­stol det vel­ha­ven­de æg­te­par til at mak­ke ret.

Med pi­sto­len pe­gen­de mod sig blev Ni­els Pe­ter Lou­isHan­sen og hu­stru­en tvun­get ned på luksus­vil­la­ens gulv, hvor gerningsmanden iføl­ge po­li­tiets sig­tel­se præ­sen­te­re­de et par bre­ve for dem med en form for hjem­mela­vet kon­trakt. Den in­de­bar, at Co­l­o­p­last- mil­li­ar­dæ­ren skul­le over­fø­re 2,5 mio. kr. til en kon­to, der til­hø­rer den 35- åri­ge mand, som po­li­ti­et nu har sig­tet og få­et va­re­tægts­fængs­let for det bruta­le hjem­me­rø­ve­ri.

Spo­re­de hur­tigt kon­to­en

Den an­hold­te har bl. a. stu­de­ret da­ta­lo­gi på uni­ver­si­te­tet, men al­li­ge­vel kun­ne po­li­ti­et ved hjælp af kon­toop­lys­nin­ger­ne al­le­re­de kl. 02.37 nat­ten til man­dag – alt­så blot seks ti­mer eft er rø­ve­ri­et – an­hol­de ham på hans bopæl i Roskil­de. På det tids­punkt var pen­ge­ne i lø­bet af nat­te­ti­mer­ne ik­ke nå­et at bli­ve over­ført.

Den 35- åri­ge næg­te­de sig skyl­dig, da han man­dag blev frem­stil­let i grund­lovs­for­hør ved Ret­ten i Lyng­by. Dom­me­ren fandt dog po­li­tiets ma­te­ri­a­le mod man­den så over­be­vi­sen­de, at han blev va­re­tægts­fængs­let for fo­re­lø­big fi re uger.

Ud­over de stærkt be­la­sten­de kon­toop­lys­nin­ger i de bre­ve, som gerningsmanden lag­de for­an si­ne cho­ke­re­de of­re, be­la­stes den 35- åri­ge iføl­ge fængs­ling­s­ken­del­sen, som BT har få­et ak­tind­sigt i, og­så af det sig­na­le­ment, som mil­li­ar­dær- æg­te­par­ret har gi­vet af gerningsmanden, li­ge­som det til­sy­ne­la­den­de ty­der på, at han på ger­nings­tids­punk­tet har fær­de­des om­kring Ved­bæk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.