Hek­sej­agt på Løk­ke

BT - - DEBAT - BI­LAGS­SAG Kø­ben­havn S BI­LAGS­SAG Spa­ni­en

Poul Ve­ber Fin­nedal

Nu lig­ner det eft er­hån­den et ka­rak­ter­mord på Lars Løk­ke. Ek­stra Bla­dets jour­na­li­ster har fun­det frem til en gam­mel sag med en fl yve­tur til Ita­li­en med Løk­ke Ras­mus­sen i 2009, hvor han skul­le mø­de USAs præ­si­dent. Der op­gi­ves 36 gen­stan­de til om­kring 6 per­so­ner, og til­sy­ne­la­den­de er det til bå­de ud­t­ur og hjem­tur, og man op­ly­ser, at der er in­gen tvivl om, at der var fl ere fl asker på stats­mi­ni­ste­rens bord end an­det­steds. Spis dog brød til! Hvor småt kan det dog bli­ve?

Gud­ske­lov, at Jens Ot­to Krag og Per Hæk­kerup ik­ke er med i nu­ti­dens po­li­tik med al den mistæn­ke­lig­gø­rel­se.

Ole Thor­sen

Så er Poul Mad­sens Ek­stra Bla­det igen på hek­sej­agt eft er Lars Løk­ke Ras­mus­sen. Det er groft og uet­isk! Al­le ved, hvor Po­li­ti­kens Hus står rent po­li­tisk - og man kun­ne næ­sten tro, at S stø­ber kug­ler­ne, og Poul Mad­sen sen­der dem af sted.

De er skyld i man­ge an­dre ube­ret­ti­ge­de an­kla­ger, bli­ver ved med sin helt uac­cep­tab­le for­føl­gel­se af Lars Løk­ke og bur­de skam­me sig!

Er der no­gen, der drik­ker i ar­bejds­ti­den, så var det jour­na­li­ster på Ek­stra Bla­det, jeg har kendt per­son­ligt. Det var okay, for de pas­se­de de­res ar­bej­de, li­ge­som Løk­ke Ras­mus­sen gør – og den an­svar­li­ge che­fre­dak­tør den­gang ac­cep­te­re­de det åben­bart.

Det er ik­ke ulov­ligt at drik­ke i ar­bejds­ti­den. Ba­re tænk på mid­da­ge i kon­ge­hu­set og be­søg hos stats­le­de­re i an­dre lan­de m. m.

Jeg har på en rej­se i Bel­gi­en set en dansk uden­rigs­mi­ni­ster og stats­mi­ni­ster drik­ke vin til ma­den. Det er helt na­tur­ligt og ik­ke ulov­ligt – og det ra­ger spe­ci­elt ik­ke Ek­stra Bla­det, om an­dre drik­ker.

Ek­stra Bla­det for­tæl­ler, at der er ser­ve­ret al­ko­hol på Løk­kes fly­tu­re som stats­mi­ni­ster. Fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.