Nej, V pe­ger fi ngre ad fat­ti­ge

BT - - DEBAT - KRI­STI­AN WEI­SE

Di­rek­tør i tæn­ket­an­ken Ce­vea

med de bil­le­der, de har sat op. Det er så gra­fi sk ty­de­ligt, som no­get over­ho­ve­det kan væ­re, for­di de har sat ,00 eft er kro­ne­be­lø­bet for at få tal­let til at se me­get stort ud. Det er nok et tal, der over­ra­sker de fl este, for­di der er en grad af ma­ni­pu­la­tion over den må­de, det er gjort op på. I vir­ke­lig­he­den er det in­ter­es­san­te jo ik­ke at dis­ku­te­re, hvor me­get det bli­ver, hvis man læg­ger det he­le sam­men, og i øv­rigt glem­mer at an­dre grup­per og­så kan få de

VEN­STRE VIL FOR­AR­GE

ydel­ser, men at se på, hvil­ke livsvil­kår men­ne­sker på kon­tant­hjælp har. Den si­tu­a­tion, Ven­stre be­skri­ver, er des­u­den kun gæl­den­de for fa­mi­li­er med tre børn, hvor beg­ge for­æl­dre er på kon­tant­hjælp. Be­skæft igel­ses­mi­ni­ste­ri­et vur­de­rer, at det er højst 1.150 fa­mi­li­er – alt­så en pro­mil­le af be­folk­nin­gen. Så man slår en kampag­ne stort op lan­det over, som re­elt hand­ler om me­get få.

en se­ri­øs de­bat om, hvor­vidt de so­ci­a­le ydel­ser er for hø­je, bør man reg­ne ud, hvor me­get en fa­mi­lie på kon­tant­hjælp har

VIL MAN HA­VE

til­ba­ge, når de har be­talt hus­le­je, for­sik­rin­ger, skat og mad. Så kan man vur­de­re, om det er for me­get el­ler for lidt for en fa­mi­lie med tre børn. Nog­le vil me­ne, at det er ri­ge­ligt, og at man godt kan la­ve det kon­tant­hjælpsloft , Ven­stre så ger­ne vil ha­ve. An­dre vil si­ge, at det er for pres­set, hvis bør­ne­ne f. eks. skal kun­ne gå til fri­tidsak­ti­vi­te­ter. Det er mit ind­tryk, at fa­mi­li­er på kon­tant­hjælp sid­der hårdt i det, og der­for ar­bej­der langt stør­ste­delen af dem hver dag for at æn­dre det. Kampag­nen gi­ver ind­tryk af, at Ven­stre ba­re ger­ne vil pe­ge fi ngre ad dem, som får ydel­ser­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.