Ja, tal­le­ne er 100 pct. kor­rek­te

BT - - DEBAT - MARTIN ÅGERUP

Di­rek­tør i tæn­ket­an­ken Cepos

hvor hø­je ydel­ser­ne kan væ­re. Det så man klart i for­bin­del­se med Ca­ri­na- de­bat­ten i 2011, hvor der kom en vold­som fol­ke­lig re­ak­tion på, at en per­son på kon­tant­hjælp lag­de sit bud­get frem. Folk vid­ste ik­ke, hvor man­ge pen­ge kon­tant­hjælps­mod­ta­ge­re sam­let får, og de syn­tes, det var for me­get.

FOLK OVER­RA­SKES OVER,

stø­der ind i hin­an­den her. Af hen­syn til bør­ne­ne vil man ger­ne sik­re, at bør­ne­fa­mi­li­er

TO PO­LI­TI­SKE HEN­SYN

har en høj ind­tægt på over­før­sels­ind­komst, hvis de mid­ler­ti­digt ik­ke kan få et ar­bej­de. Man har til gen­gæld sæn­ket sat­ser­ne be­ty­de­ligt for dem un­der 30 år, der ik­ke har børn. Men omvendt skal det kun­ne be­ta­le sig at ar­bej­de. Det er ble­vet frem­ført de se­ne­ste da­ge, at vi jo har den ak­ti­ve ar­bejds­mar­kedspo­li­tik, der gør, at man ik­ke kan få kon­tant­hjælp, hvis ik­ke man står til rå­dig­hed for ar­bejds­mar­ke­det. Pro­ble­met med det er, at en ar­bejds­gi­ver ik­ke vil an­sæt­te en per­son, der ik­ke er in­ter­es­se­ret i job­bet, og man vil af­ske­di­ge en per­son, der ik­ke gør sig uma­ge i job­bet. En løs­ning er at re­du­ce­re be­ta­lin­gen til bør­ne­fa­mi­li­er vel vi­den­de, at det går ud over hen­sy­net til bør­ne­ne. Man kan og­så sæn­ke skat­ter­ne for dem i ar­bej­de uden at sæn­ke dem for dem på over­før­sels­ind­komst og på den må­de øge for­skel­len.

le­gi­timt syns­punkt, at man ik­ke sy­nes, at de hø­je sat­ser er vig­ti­ge, og at man hel­le­re vil væg­te at be­ta­le me­get til bør­ne­fa­mi­li­er­ne. Men det un­drer mig, at to­nen er så skin­ger. Man be­skyl­der Cepos og V for at væ­re løg­ne­re og bed­ra­ge­re, selv­om de frem­lag­te tal er kor­rek­te.

DET ER ET

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.