BAR­SKE SLAG I LUFT­HAV­NEN ’’

BT - - DEBAT -

Blot få da­ge eft er at SAS’ ka­bi­ne­per­so­na­le er vendt til­ba­ge til job­bet eft er de­res overenskomst­stri­di­ge og frug­tes­lø­se strej­ke, er det nu fl y fra det nor­ske sel­skab Norwe­gi­an, der hol­des på jor­den. Og snart kan det ir­ske sel­skab Ry­a­nair bli­ve cen­trum for en fag­lig kon­fl ikt i Kø­ben­havns Luft havn. Fag­be­væ­gel­sen for­be­re­der at gi­ve sel­ska­bet, der blandt an­det er be­ryg­tet for at la­de si­ne stewar­des­ser le­je de­res egen uni­form for at hol­de eg­ne om­kost­nin­ger ne­de, en varm vel­komst med blo­ka­der i luft hav­nen. DER ER KRIG i luft en. Mens me­d­ar­bej­de­re og fl ysel­ska­ber­ne læg­ger arm, står fru­stre­re­de pas­sa­ge­rer i kø. I dis­se da­ge hø­rer vi be­ret­nin­ger om, hvor­dan en sko­le­klas­se i hast må boo­ke nye bil­let­ter med et an­det fl ysel­skab, så lej­rsko­le­tu­ren til Prag kan gen­nem­fø­res. Vi hø­rer om kvin­den, der må­ske ik­ke kom­mer ned til sin kæ­re­ste i Ma­la­ga på grund af Norwe­gi­an- kon­fl ik­ten. Og en SAS­pas­sa­ger for­tæl­ler, hvor­dan en skøn we­e­kend i Pa­ris nu og­så hu­skes for et fem ti­mer for­sin­ket fl y, og for at ba­ga­gen for­svandt.

Vi el­sker at fl yve. Især når det er bil­ligt. Og det er det ble­vet i takt med, at kon­kur­ren­cen mel­lem fl yselska- ber­ne er skær­pet. For få hund­re­de kro­ner er bil­let­ten til London el­ler Madrid snildt hjem­me hos et af di­sco­unt­sel­ska­ber­ne. Det er læn­ge, læn­ge si­den, at det var for­be­holdt kun­der i nå­le­stri­bet at gå om bord på et ru­te­fl y. Og det er læn­ge si­den, at der per au­to­ma­tik fulg­te at­trak­ti­ve ar­bejds­vil­kår med at ifø­re sig en SAS- uni­form. Fe­sten er slut, og ka­bi­ne­per­so­na­let har måt­tet san­de, at løn­kur­ver ik­ke kun pe­ger opad. FOR DE PRES­SE­DE, etab­le­re­de fl ygi­gan­ter har det væ­ret svært at fi nde et eff ek­tivt mod­svar til di­sco­unt­sel­ska­ber­nes kre­a­ti­ve an­sæt­tel­ses­aft aler. El­ler og­så har de ba­re tø­vet for læn­ge med at hand­le. I øje­blik­ket for­sø­ger de at hol­de kon­kur­ren­ter­ne stan­gen ved at over­fø­re me­d­ar­bej­de­re til nye sel­ska­ber med bil­li­ge­re overenskom­ster. Det er blandt an­det det, SAS- fol­ke­ne kæm­per imod.

Det dan­ske ar­bejds­mar­ked har i år­ti­er væ­ret ken­de­teg­net af hold­ba­re aft aler, ind­gå­et mel­lem løn­mod­ta­ge­re og ar­bejds­gi­ve­re. Aft aler, der langt hen ad vej­en har sik­ret ro og sta­bi­li­tet. Men i takt med at glo­ba­li­se­rin­gen bul­drer løs, og uden­land­ske spil­le­re mel­der sig på ba­nen med skær­pet kon­kur­ren­ce til føl­ge, står gam­mel­kend­te aft aler for fald. Vi Vil­le du del­ta­ge ved et ar­ran­ge­ment om yt­rings­fri­hed, hvis en muham­med­teg­ner var til ste­de? op­le­ver, at job, der før var pæ­re­dan­ske, ryk­ker uden­lands. Og at job, der godt nok sta­dig ud­fø­res her­hjem­me, bli­ver over­ta­get af uden­land­sk ar­bejds­kraft , for­di løn­nen er så lav, at dan­sker­ne be­tak­ker sig. VIR­KE­LIG­HE­DEN ER, AT det dan­ske ar­bejds­mar­ked er ved at knæk­ke. Vi hyl­der den spe­ci­a­li­se­re­de og ve­lud­dan­ne­de ar­bejds­kraft , men sam­ti­dig vok­ser en un­der­skov med ’ skod­job’ og me­re el­ler min­dre lu­ske­de for­hold op ved si­den af. For­le­den jub­le­de na­tio­nen over, at it- gi­gan­ten Ap­ple vil etab­le­re et nyt da­ta­cen­ter og der­med og­så nye job i Vi­borg. Sam­ti­dig op­le­ver vi, at job i ren­gø­rings­bran­chen, på gart­ne­ri­er og i trans­port­sek­to­ren bli­ver over­ta­get af uden­land­sk ar­bejds­kraft . Vil vi no­gen­sin­de se dan­ske­re i dis­se job igen? Alt­så an­det end på kort gæ­ste­o­p­træ­den? Det bli­ver ik­ke nemt at væ­re ufag­lært på frem­ti­dens ar­bejds­mar­ked. DER ER RENT fak­tisk ta­le om dra­ma­ti­ske op­brud på et el­lers vel­fri­se­ret ar­bejds­mar­ked. Om ryk, der hand­ler om an­det end for­kæ­le­de pi­lo­ter, der må væn­ne sig til nye ti­der, men det skæn­ker in­gen en tan­ke, når fl yet til Ma­la­ga er ud­sat på ube­stemt tid.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.