Er det i or­den, at folk op­ta­ger hin­an­dens lo­vover­træ­del­ser i tra­fi kken?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 20.27 ANGIVERSAMFUNDET DK På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 20.31 KAN STOP­PE TRA­FIKDRAB På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 21.06 PAS JE­RES EG­NE SA­GER På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 21.13

Nej,

vi skal ik­ke over­vå­ge og an­gi­ve hin­an­den

Ja,

det hjæl­per po­li­ti­et med at sik­re ve­je­ne

4.321 stem­mer på bt. dk

AL­LE KNEB GÆL­DER

Mat­hi­as Ja­cob­sen

Hvis det er lov­ligt at la­ve ap­ps, som vi­ser, hvor fo­to­vog­ne er pla­ce­ret, så folk, som har en ten­dens til at kø­re for stærkt, li­ge kan nå at let­te fo­den fra spe­e­de­ren in­den fo­to­vog­nen, så er det da og­så lov­ligt at hjæl­pe po­li­ti­et med for­r­u­de­ka­me­ra­er.

Vi­be­ke Va­ra­nen Li­li­en­dal

Det er jo eft er­hån­den et an­gi­ver­sam­fund. Folk har vel ik­ke no­get at gi­ve sig til, hvis de ik­ke kan ge­ne­re an­dre.

Si­mon Kron­borg Bak

Selv­føl­ge­lig er det i or­den. Hvor­for skul­le det ik­ke væ­re det? Skul­le der hel­le­re ske tra­fi kdrab i hver­da­gen, frem for at der bli­ver ud­stedt bø­der og fra­ken­del­se af kø­re­kor­tet til de per­so­ner, som ik­ke ved, hvad høj­re, ven­stre, frem, til­ba­ge, hur­tigt og lang­somt be­ty­der?

Dan Fjel­le­rad

Det er ut­ro­ligt, at folk har så travlt med, hvad an­dre la­ver. Hvor­for ny­der folk ik­ke ba­re li­vet og slap­per lidt af? Hvad kom­mer det mig ved, hvad an­dre la­ver? Det må de vel om. Hvor man­ge af jer har ik­ke få­et la­vet sort ar­bej­de? Det må man hel­ler ik­ke! Ba­re en tan­ke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.