PA­NE­LET

BT - - DEBAT -

KURT WESTER­GAARD Må­ske. Eft er vi si­ger yt­rings­fri­hed, må vi nu til­fø­je et ’ men’. På den an­den si­de kan man ik­ke i læng­den hol­de jour­na­li­ster og teg­ne­re ne­de. Vi kan le­ve med et chok og et mid­ler­ti­digt til­ba­ge­tog, men man kan ik­ke helt rul­le yt­rings­fri­he­den til­ba­ge. De sven­ske ar­ran­ge­men­ter var midt i by­en på ste­der uden sik­ker­heds­for­an­stalt­nin­ger, så de er nok afl yst af hen­syn til lo­gi­stik. Man bør ha­ve ek­stra po­li­ti og sik­ker­hed, men jeg sy­nes ik­ke, man bør afl yse ar­ran­ge­men­ter i Kø­ben­havn.

Ja, det vil­le jeg. Det er spæn­den­de at lyt­te til de­bat­ter, men jeg vil­le og­så del­ta­ge for at stå op mod dem, der øn­sker at un­der­tryk­ke yt­rings­fri­he­den. Trus­len er øget nu, men der har al­tid væ­ret ter­r­o­ris­me, og det må vi jo le­ve med.

Tid­li­ge­re ka­ri­ka­tur­teg­ner for Jyl­landsPo­sten

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.