V jag­ter kon­tant­hjælps­fa­mi­li­er

BT - - DEBAT -

Si­den 90er­ne har den ak­ti­ve ’ ret og pligt’- linje, der mo­ti­ve­rer men­ne­sker til at kom­me i job og på sko­le­bæn­ken, do­mi­ne­ret i so­ci­al- og ar­bejds­mar­kedspo­li­tik­ken. Og den har væ­ret driv­kraft en bag nye re­for­mer af kon­tant­hjælp, fl eksjob, dag­pen­ge, før­tids­pen­sion og eft er­løn. Det vir­ker fak­tisk. Så skul­le vi ik­ke fort­sæt­te den linje i ste­det for en klapj­agt på sva­ge fa­mi­li­er?

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.