Man­ge af­gan­ge af­lyst

Norwe­gi­an kæm­per med aflys­nin­ger og for­sin­kel­ser

BT - - NYHEDER -

FLY­TRA­FIK

Cir­ka halv­de­len af sel­ska­bets af­gan­ge blev af­lyst i går, og Norwe­gi­ans pas­sa­ge­rer kan se frem til et lig­nen­de bil­le­de i dag.

Det for­tæl­ler kom­mu­ni­ka­tions­rå­d­gi­ver for Norwe­gi­an i Dan­mark Da­ni­el Kir­chhoff til Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau.

» Vi har fuldt stop i den nor­ske in­den­rigstra­fik. Vi har en­kel­te af­gan­ge mel­lem de skan­di­na­vi­ske ho­ved­stæ­der og en­kel­te af­gan­ge i Sve­ri­ge og Dan­mark. På vo­res eu­ro­pæ­i­ske ru­ter er pla­nen at ope­re­re med et nor­malt pro­gram, hvor der kan ske tids­for­skyd­nin­ger for at und­gå aflys­nin­ger, « si­ger Da­ni­el Kir­chhoff om da­gens rej­seud­sig­ter.

Ar­bejds­plad­ser på spil

Om­kring 100 af de i alt 700 strej­ken­de pi­lo­ter mød­tes i går med de­res fag­for­e­ning, Pa­rat. For­man­den for Pa­rat, Hans- Erik Skjæg­ger­ud, sag­de ef­ter mø­det til TV2 News, at pi­lo­ter­ne ik­ke har i sin­de at blø­de op på de­res krav.

» Det hand­ler ik­ke om løn el­ler om at få bed­re vil­kår. Det hand­ler om at få en af­ta­le på plads med dem, der be­stem­mer i mo­der­sel­ska­bet. Pi­lo­ter­ne fø­ler, det er de­res ar­bejds­plad­ser, der er på spil, og de er ban­ge for, de i frem­ti­den bli­ver er­stat­tet af an­dre pi­lo­ter, « si­ger HansErik Skjæg­ger­ud til TV2 News. BNB

En strej­ke blandt fly­sel­ska­bet Norwe­gi­ans pi­lo­ter be­ty­der, at sel­ska­bet i går måt­te af­ly­se en lang ræk­ke af­gan­ge. Her er det ele­ver fra Vej­le Idræt­s­ef­ter­sko­le, der er stran­det i Kø­ben­havns Luft­havn. Tu­ren skul­le væ­re gå­et til Prag. Fo­to: Claus Bech

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.