Mi­ni­ster er­ken­der tal- vrøvl om Bil­ka

Land­di­strik­ter­nes mi­ni­ster Car­sten Han­sen sto­le­de på køb­mæn­de­nes tal - nu er han på til­ba­ge­tog

BT - - NYHEDER - DRs De­tek­tor­re­dak­tion

FAK­TATJEK

Mi­ni­ster for by, bo­lig og land­di­strik­ter Car­sten Han­sen ( S) på­stod, at Ven­stres for­slag om at til­la­de nye sto­re Bil­ka- va­re­hu­se vil ko­ste land­di­strik­ter­ne fi­re­fem mia. kr. Han er­ken­der nu, at det er et for­kert tal.

Ven­stre øn­sker at lem­pe den så­kald­te plan­lov, så der frem­over kan byg­ges fle­re sto­re va­re­hu­se i mel­lem­sto­re dan­ske by­er - f. eks. Bil­ka’er. Iføl­ge Car­sten Han­sen vil for­sla­get ’ tøm­me vo­res land­di­strik­ter for han­del for fi­re- fem mil­li­ar­der kro­ner.’ Det sag­de han i DR- pro­gram­met ’ Jer­sild mi­nus spin’ for ny­lig.

Tal­let har Car­sten Han­sen fra in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tio­nen De Samvir­ken­de Køb­mænd ( DSK), men DRs fak­tatjekpro­gram ’ De­tek­tor’ kan i af­ten for­tæl­le, at der ik­ke var be­læg for mi­ni­ste­rens på­stand. Det har få­et mi­ni­ste­ren til at er­ken­de sin fejl.

’ Det var en fejl, og det kan jeg selv­føl­ge­lig kun be­kla­ge,’ skri­ver han i en mail til De­tek­tor.

Tal­let vi­ser om­sæt­ning

Or­ga­ni­sa­tio­nen De Samvir­ken­de Køb­mænd er ik­ke til­hæn­ge­re af fle­re Bil­ka’er, og de har reg­net på kon­se­kven- ser­ne af en li­be­ra­li­se­ring af plan­loven.

Og det er alt­så det reg­ne­styk­ke, mi­ni­ste­ren byg­ger sin på­stand på. Men hvis mi­ni­ste­ren hav­de få­et si­ne em­beds­mænd til at se på tal­let, vil­le han for­ment­lig ha­ve set, at tal­let ik­ke dæk­ker over, hvor man­ge mil­li­ar­der land­di­strik­ter­ne vil bli­ve tømt for. Tal­let dæk­ker der­i­mod over, hvor stor om­sæt­ning De Samvir­ken­de Køb­mænd reg­ner med, at fem nye Bil­ka’er vil ha­ve.

Der­til kom­mer, at der er fle­re usik­ker­he­der ved reg­ne­styk­ket, for­tæl­ler ek­stern lek­tor ved Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School, Per Øster­gaard Ja­cob­sen.

» Blandt an­det ved man ik­ke, hvor me­get Bil­ka om- sæt­ter for i dag. Man ved hel­ler ik­ke, hvor de vil­le kom­me til at lig­ge, og der­for ved man ik­ke, hvil­ke for­bru­ge­re der bor i nær­he­den, hvor­dan de hand­ler ind, og hvor me­get de tje­ner, « si­ger Per Øster­gaard Ja­cob­sen.

Pen­ge bå­de fra by og land

DSK reg­ner med, at den ene Bil­ka vil bli­ve pla­ce­ret i nær­he­den af Lyng­by og vil om­sæt­te for 1,2 mia. kr.. Men det er langt de fær­re­ste af de 1,2 mia. kr., der vil kom­me fra lan­d­om­rå­der­ne, da Lyng­by pri­mært er om­gi­vet af by­om­rå­de. De fi­re øv­ri­ge Bil­ka’er i reg­ne­styk­ket har ik­ke no­gen spe­ci­fik pla­ce­ring, men og­så her vil en del af om­sæt­nin­gen bli­ve ta­get fra by­er – alt­så ik­ke kun fra land­di­strik­ter, som mi­ni­ste­ren el­lers sag­de i pro­gram­met. » Om for­de­lin­gen mel­lem land og by er 50- 50, 60- 40 el­ler no­get an­det, det kan vi ik­ke si­ge, når vi ik­ke ken­der pla­ce­rin­gen. Men no­get vil kom­me fra by­er­nes by­mid­te, « si­ger ek­stern lek­tor på Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School Per Øster­gaard Ja­cob­sen.

DRs ’ De­tek­tor’ har spurgt mi­ni­ste­ren på mail, hvor­for han ik­ke har tjek­ket tal­let, når det nu kom­mer fra en in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tion, men det har mi­ni­ste­ren ik­ke sva­ret på. Ar­tik­len er le­ve­ret af DRs De­tek­tor- re­dak­tion. D etek­tor sen­des på DR2 hver tors­dag kl. 21.

for by, bo­lig og land­di­strik­ter Car­sten Han­sen må nu er­ken­de, at hans be­reg­nin­ger for, hvor me­get nye Bil­ka- va­re­hu­se vil be­ty­de i land­di­strik­ter­ne er for­ker­te. Fo­to: Jens Nør­gaard Lar­sen og Claus Fi­sker

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.