Lands­ret­ten ud­sky­der af­gø­rel­se i sy­ge­hus­sag

BT - - NYHEDER - Jas­mi­na Bli­chert Thomas Nør­gaard Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

FÆNGS­LING

Lands­ret­ten vil først i næ­ste uge ta­ge stil­ling til, om den 29- åri­ge kvin­de, der sid­der va­re­tægts­fængs­let ef­ter mistæn­ke­li­ge døds­fald på sy­ge­hu­set i Ny­kø­bing Fal­ster, skal løsla­des. Det skri­ver TV Øst.

Ved et grund­lovs­for­hør man­dag blev den 29- åri­ge kvin­de va­re­tægts­fængs­let i fi­re uger frem til 24. marts, ef­ter po­li­ti­et søn­dag modt­og en anmeldelse om mistæn­ke­li­ge døds­fald på sy­ge­hu­set i Ny­kø­bing Fal­ster og ef­ter­føl­gen­de an­holdt kvin­den.

Kæ­re­de fængs­ling

Af­gø­rel­sen om en va­re­tægts­fængs­ling på fi­re uger kæ­re­de kvin­dens for­sva­rer dog man­dag ef­ter et grund­lovs­for­hør bag dob­belt­luk­ke­de dø­re, og i går ef­ter­mid­dag klok­ken 16 tog Østre Lands­ret iføl­ge TV Øst sa­gen op. Her valg­te lands­ret­ten an­gi­ve­ligt at ud­sky­de be­slut­nin­gen om, hvor­vidt va­re­tægts­fængs­lin­gen skal op­ret­hol­des el­ler ej, til 13. marts.

Dom­mer­ne øn­sker iføl­ge TV Øst en mundt­lig frem­stil­ling af sa­gen, som de kun har for­holdt sig til på skrift frem til ons­da­gens af­gø­rel­se.

Per­so­na­le­mø­de

Tirs­dag delt­og fle­re end 200 an­sat­te på Ny­kø­bing Fal­ster Sy­ge­hus i et per­so­na­le­mø­de, hvor sy­ge­hus­le­del­sen in­for­me­re­de om den igang­væ­ren­de ef­ter­forsk­ning af de mistæn­ke­li­ge døds­fald, som sy­ge­hus­le­del­sen søn­dag ret­te­de hen­ven­del­se til po­li­ti­et om.

Sy­ge­hus­di­rek­tø­ren un­der­stre­ge­de sam­ti­dig, at po­li­tiets ef­ter­forsk­ning af sy­ge­hus­sa­gen ik­ke har ind­fly­del­se på sy­ge­hu­sets dag­li­ge ar­bej­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.