IG­NO­RE­RE­DE AD­VARS­LER

Rap­port af­slø­rer in­ter­na­tio­nal be­kym­ring for jø­de­rs sik­ker­hed to må­ne­der før ter­r­or­an­greb

BT - - NYHEDER -

SIK­KER­HED

Ons­dag rej­ses ny kri­tik af de dan­ske myn­dig­he­ders be­skyt­tel­se – el­ler man­gel på sam­me – af jø­di­ske in­sti­tu­tio­ner.

For­ud for ter­r­or­an­gre­bet i Kø­ben­havn, hvor blandt an­dre den jø­di­ske vagt Dan Uzan blev skudt og dræbt på klos hold for­an sy­na­go­gen, an­be­fa­le­de Or­ga­ni­sa­tio­nen for Sik­ker­hed og Sam­ar­bej­de i Eu­ro­pa ( OSCE) så­le­des de dan­ske myn­dig­he­der at sik­re jø­di­ske in­sti­tu­tio­ner bed­re.

Det frem­går af en end­nu ik­ke off ent­lig­gjort rap­port fra OSCE, som Ra­dio24­syv har få­et ind­sigt i.

Iføl­ge ra­dio­sta­tio­nen blev et ud­kast til rap­por­ten sendt til Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et i mid­ten af de­cem­ber – to må­ne­der før ter­r­or­an­gre­bet 14.- 15. fe­bru­ar. Men an­be­fa­lin­gen blev an­gi­ve­ligt ik­ke fulgt. Og det får nu Ven­stre, De Kon­ser­va­ti­ve og En­heds­li­sten til at kræ­ve en for­kla­ring fra ju­stits­mi­ni­ster Mette Fre­de­rik­sen ( S).

» Nu bli­ver vi nødt til at pil­le fl øjls­hand­sker­ne af og ret fi rkan­tet be­de re­ge­rin­gen om at kom­me med nog­le svar, for­di der sim­pelt­hen er nog­le ting, der ik­ke stem­mer, « si­ger Ven­stres in­te­gra­tions­ord­fø­rer Martin Ge­ert­sen.

Lo­ve­de, at alt var i or­den

Han pe­ger på, at re­ge­rin­gen un­der et sam­råd i sep­tem­ber sid­ste år fast­holdt, at sik­ker­heds­ni­veau­et ved de jø­di­ske in­sti­tu­tio­ner var i or­den, og at man hav­de haft de nød­ven­di­ge sam­ta­ler med Po­li­tiets Eft er­ret­ning­s­tje­ne­ste og Kø­ben­havns Po­li­ti.

» Nu kom­mer det så frem, at der åben­bart har væ­ret nog­le an­be­fa­lin­ger fra OSCE, man har over­hørt, og det er vi nødt til at få en for­kla­ring på, « si­ger Martin Ge­ert­sen.

Ven­stre me­ner, at for­kla- rin­gen skal ind­gå i den re­de­gø­rel­se, som Fol­ke­tin­gets Rets­ud­valg har ud­bedt sig fra re­ge­rin­gen eft er ter­r­orat­ten­ta­tet.

Og det er kun ’ na­tur­ligt’, at be­væg­grun­den for til­sy­ne­la­den­de at over­hø­re OSCEan­be­fa­lin­gen ind­går i den sam­le­de re­de­gø­rel­se fra re­ge­rin­gen, un­der­stre­ger De Kon­ser­va­ti­ves po­li­ti­ske ord­fø­rer Mai Merca­do.

I for­bin­del­se med de nu­væ­ren­de for­hand­lin­ger om re­ge­rin­gens ter­r­or­pak­ke ef­ter­ly­ser hun vi­den om, hvad det nu­væ­ren­de be­skyt­tel­ses­ni­veau for jø­der in­de­bæ­rer.

» Det gør det rig­tig svært at træff e nog­le po­li­ti­ske be­slut­nin­ger, for­di vi ik­ke ved, hvad fun­da­men­tet er og hel­ler ik­ke, hvad det kom­mer til at bli­ve, « si­ger hun.

En­heds­li­sten kræ­ver et hur­tigt svar fra re­ge­rin­gen på, hvor­for man ik­ke re­a­ge­re­de på an­be­fa­lin­ger­ne fra OSCE. Iføl­ge or­ga­ni­sa­tio­nens ud­sen­ding, der var i Kø­ben­havn i de­cem­ber, rab­bi­ner An­drew Ba­ker, an­be­fa­le­de han, at der ydes po­li­ti­be­skyt­tel­se ved de jø­di­ske in­sti­tu­tio­ner, når der er be­hov for det. Men han føl­te, at myn­dig­he­der­ne ’ ik­ke an­er­kend­te pro­ble­met’.

Un­der ter­r­or­an­gre­bet ved sy­na­go­gen stod to be­væb­ne­de be­tjen­te vagt, men det ske­te på op­for­dring af Det Jø­di­ske Sam­fund selv, der føl­te sig ut­ryg eft er an­gre­bet mod kul­tur­hu­set Kr­udt­tøn­den tid­li­ge­re sam­me dag.

Eft er an­gre­bet er den jø­di­ske me­nig­hed da og­så ble­vet mødt med stor po­li­tisk vel­vil­je og for­sik­rin­ger om, at sik­ker­he­den vil bli­ve skær­pet mar­kant.

Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau har uden held for­søgt at få en kom­men­tar fra ju­stits­mi­ni­ster Mette Fre­de­rik­sen. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.