Stor­ken er lan­det

BT - - NYHEDER -

FOR­ÅR

Stor­ken kom­mer må­ske ik­ke med spæd­bør­ne­ne. Men for­å­ret ple­jer at væ­re en gan­ske sik­ker føl­ge­s­vend, når den rødn­æ­be­de fugl kom­mer til Nor­d­eu­ro­pa. Og nu har den afb rudt sin vin­ter­fe­rie og er kom­met til Dan­mark – tre uger tid­li­ge­re end den ple­jer.

» For os, der el­sker stor­ken og na­tu­ren, er det sim­pelt­hen et af for­å­rets høj­de­punk­ter, når stor­ken kom­mer. Så vi er selv­føl­ge­lig rig­tig gla­de, « si­ger Jess Fre­de­rik­sen, der er for­mand for fore­nin­gen Stor­ke­ne. dk.

Fore­nin­gen fi k tirs­dag den glæ­de­li­ge mel­ding fra midtsjæl­læn­de­ren Kar­sten Helt Knudsen, der kun­ne be­ret­te, at en stork net­op var fl øjet over hans par­cel­hus i Bjæ­ver­skov.

Det tid­li­ge træk nord­på er me­get usæd­van­ligt og un­drer stor­ke­ken­de­re:

» Vi har en idé om, at de er brudt op fra de­res over­vin­tring Spa­ni­en, for­di der har væ­ret nog­le kol­de uger med mas­ser af sne i fe­bru­ar må-

FOR­ÅRS­BE­BU­DER I Dan­mark er der to stor­ke­par. I Slesvig syd for græn­sen er der 350 yng­le­par. De før­ste lan­de­de syd for græn­sen i mid­ten af fe­bru­ar – fi re uger før nor­malt. Be­stan­den er vok­set 15- 20 pct. i Vest­eu­ro­pa over 10 år. ned, så stor­ke­ne for­ment­lig ik­ke har kun­net fi nde fø­de nok, « for­kla­rer Jess Fre­de­rik­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.