Mas­ser af he­ste­kræft er på Hor­n­bæk Strand

BT - - NYHEDER -

Der bli­ver no­get at se på for bå­de de sport­s­in­ter­es­se­re­de og de he­s­teg­la­de, når man til som­mer for før­ste gang kan op­le­ve po­lo på dansk sand. Det er stran­den i Hor­n­bæk, der dan­ner ram­men om en tre- da­ges- tur­ne­ring med pro­fes­sio­nel­le po­lo­spil­le­re fra he­le ver­den, for­tæl­ler Vi­sitNord­s­jæl­land. Po­lo­tur­ne­rin­gen fi nder sted fra 23.- 25. juli.

, og 311 af dem kom­mer fra Sy­ri­en. Den næst­stør­ste grup­pe asylan­sø­ge­re er stats­lø­se – her har 65 per­so­ner søgt om asyl i Dan­mark – og der­eft er kom­mer So­ma­lia med 35 asylan­sø­ge­re. Asyl­tal­le­ne for ja­nu­ar 2015 er de la­ve­ste si­den april 2014. I som­me­ren sid­ste år kom der 2.000 an­sø­ge­re om må­ne­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.