Mær­sk fy­rer for kor­rup­tion

BT - - NYHEDER - BNB

Her gik du og tro­e­de, at der var mørkt, koldt og fug­tigt. Men nej. Kø­ben­havn er helt i top, når ver­dens mest at­trak­ti­ve by­er kå­res. Ar­kiv­fo­to: Bax Lind­hardt

Hvis du bor i Kø­ben­havn og ger­ne vil bo i en af ver­dens mest at­trak­ti­ve stor­by­er, skal du ba­re bli­ve bo­en­de. End­nu en gang er Kø­ben­havn nem­lig pla­ce­ret helt i top, når ver­dens mest at­trak­ti­ve stor­by­er skal kå­res.

Det er i ho­ved­sta­den, man fi nder ver­dens ni­en­de hø­je­ste livskva­li­tet.

Det vi­ser Mer­cers 2015 Qu­a­li­ty of Li­ving- un­der­sø­gel­se, der blandt an­det bru­ges til at vur­de­re, hvor det er bedst at ud­sta­tio­ne­re me­d­ar­bej­de­re.

På før­ste­plad­sen fi nder man Østrigs ho­ved­stad, Wi­en, eft er­fulgt af schweizi­ske Zürich og Auck-

Hvis man som an­sat hos Mær­sk be­ta­ler pen­ge un­der bor­det til for­ret­nings­for­bin­del­ser el­ler myn­dig­he­der, ri­si­ke­rer man at bli­ve spar­ket ud af fi rma­et. Så­dan har det lydt i fl ere år fra det dan­ske re­de­ris øver­ste le­del­se, og nu vi­ser det sig, at der er kon­kret hand­ling bag or­de­ne.

’ Der er fo­re­ta­get af­ske­di­gel­ser re­la­te­ret til over­træ­del­se af vo­res an­ti­kor­rup­tions­po­li­tik i pe­ri­o­den 2009 til 2014,’ skri­ver Louise Mün­ter, der er pres­se­chef hos Mær­sk, i en email.

He­ri for­tæl­ler hun sam­ti­dig, at Mær­sk ik­ke kan op­ly­se det præ­ci­se an­tal af­ske­di­gel­ser, som kor­rup­tions­sa­ger­ne har ført med sig, da man ik­ke har no­get over­blik over det­te cen­tralt i A. P. Møller – Mær­sk- ho­ved­kvar­te­ret på Es­pla­na­den i Kø­ben­havn.

BU­SI­NESS. DK

Svært be­væb­net po­li­ti ved den jø­di­ske sy­na­go­ge i Krystal­ga­de i Kø­ben­havn, hvor Dan Uzan blev skudt og dræbt, da han stod vagt ved en jø­disk kon­fir­ma­tion lør­dag af­ten. To må­ne­der før ter­r­orat­ten­ta­tet i Kø­ben­havn pe­ge­de OSCE på mang­len­de sik­ker­hed for dan­ske jø­der. Ar­kiv­fo­to: Sø­ren Bid­strup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.