Skan­di­navi­ens al­ler­bed­ste by

BT - - NYHEDER -

land i New Ze­aland på an­den- og tred­je­plad­sen.

Ryk­ker for­bi na­bo­lan­de­ne

Un­der­sø­gel­sen må­ler blandt an­det på pa­ra­me­tre som kul­tur­til­bud, kli­ma, øko­no­misk og po­li­tisk sta­bi­li­tet samt sund­heds­til­bud. Det er og­så på nog­le af dis­se punk­ter, at Kø­ben­havn iføl­ge un­der­sø­gel­sen står stær­ke­re end de nor­di­ske kon­kur­ren­ter, og des­u­den har de kol­de og mør­ke vin­tre min­dre be­tyd­ning i Kø­ben­havn end i de øv­ri­ge nor­di­ske ho­ved­stæ­der.

» Det er sta­dig me­get at­trak­tivt at bo i de nor­di­ske ho­ved­stæ­der, der al­le er fri for in­tens po­li­tisk uro, har la­ve kri­mi­na­li­tets­ra­ter og et godt ud­bud af kul­tu­rel­le ak­ti­vi­te­ter, « si­ger af­de­lings­di­rek­tør i Mer­cer Jon San­nes.

Syv af by­er­ne i top ti er eu­ro­pæ­i­ske og tæl­ler ud­over oven­stå­en­de og­så Mün­chen ( 4), Düs­sel­dorf ( 6), Frank­furt ( 7) og Genève ( 8).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.